عفاف و حجاب از نگاه علم(2)

عفاف و حجاب از نگاه علم(2)

علم هم تجربه کرده است…

جاذبه زن و مرد

دانشمندان آلماني به وسيله آزمايشاتي ثابت کرده اند که امواج نامرئي الکتريکي مثبت از مردان و الکتريسيته منفي از زنان ساطع مي شود و بر طبق آن يکديگر را جذب مي کنند. (از کتاب براي چشمهايت، ص 31)
در ميان کليه موجودات عالم اعم از انسان و حيوان و غيره اينها رابطه ي مغناطيسي و الکتريک «قوه جاذبه» وجود دارد و به وسيله آن يکديگر را جذب مي کنند. (آيت الله مصطفي نوراني، سعادت خانواده در ازدواج، ص 136)
الکتريسيته و جاذبه مثبت که در مرد و جنس نر بطور کلي موجود مي باشد، جنس مقابلش را که داراي الکتريسيته منفي است به طرف خود مي کشاند و آنرا بسوي خود جذب مي نمايد و اين نيروي موجود چيزي است که هيچ عاملي نمي تواند از آن جلوگيري به عمل آورد زيرا آن يکي از بزرگترين نواميس طبيعي به شمار مي رود و يگانه وسيله براي دوام بقاي نسل مي باشد. اما بايد به اين موضوع توجه داشت که الکتريسيته و قوه مغناطيسي يا جاذبه در شرايط خاصي بوجود مي آيد و هرچه اين شروط مهياتر باشد نتيجه يا راندمان آن بيشتر خواهد بود. (از کتاب براي چشمهايت ص 32 و نيز سعادت خانواده در ازدواج، ص 136)

انحراف رواني

کليه روانشناسان چشم چراني را يک نوع انحراف رواني قلمداد مي کنند (vojuerism و Inspectionhism) اين انحراف هرگاه در کسي بوجود آيد قابل توقف نخواهد بود و هر لحظه بر ميزان آن افزوده خواهد شد.
يک فرد چشم چران هرگز با چند ساعت چشم چراني نمودن در روز قانع نمي شود و اين حالت کم کم در او يک حالت وحشيانه و حيواني خاصي به وجود مي آورد و رفته رفته او را به يک بيماري و انحراف رواني ديگر به نام (vojeurisme) مبتلا مي سازد.
در اين حال بيمار از تماشاي بدن عريان و… لذت مي برد و اين مرحله مقدمه ايجاد ساديسم است. (از کتاب براي چشمهايت ص 34)
اصولا اکثر بيماري جوانان از اين ره گذر آغاز مي شود زيرا چشم مي بيند و دل مي خواهد و قلب براي بدست آوردن خواسته خود فعاليت مي کند و روح تسخير مي شود و چون کار به جايي نمي رسد و جو طبيعي اين رشته را پاره مي کند و پاره شدن رشته ي اين لذت عاماً ايجاد يک عقده ي رواني مي شود و روحش متزلزل مي شود. (داستانهايي از چشم و نگاه، علي مير خلف زاده، ص 178 – 179)

خودنمايي

يکي از بيماريهايي که در اثر عدم تعادل در استفاده از انگيزه جنسي بوجود مي آيد، بيماري خودنمايي است (exhibisionism) که حالتي است که شخص با نشان دادن قسمتي از بدن ميل جنسي خود را ارضاء مي کند. نشان دادن بدن از طريق ماهواره، مجلات، فيلمها و… از اين مواردند اينها سه دسته هستند.
الف) خفيف، افرادي هستند که با پوشيدن لباسهاي عجيب و غريب و يا انتخاب رنگهاي تند و زننده توجه ديگران را جلب مي کنند.
ب) متوسط، بيرون گذاشتن قسمتي از بدن
ج) حاد، منحرفين (برهنگان)
بيماري خودنمايي در زنان مشهورتر است. (کتاب روانشناسي و فرهنگ پوشش، ص 43، انتشارات دانشگاه تهران)

غريزه جنسي

غريزه جنسي در مواقعي که مناظر شهوت انگيز از قبيل تصاوير ننگين يا فيلم هاي سکسي با بدن هاي نيمه عريان در معرض ديد انسان قرار گيرد به صورت انقلاب جنسي در مي آيد که اگر مرتباً ارضاء شود از نظر تکرار و اگر ارضا نشود از لحاظ وارد شدن شکهاي مکرر به مغز و قلب بيماري هايي غير قابل علاج را به وجود مي آورد. پس غريزه اي که به حال قليان و انقلاب درآيد و به موقع ارضاء نشود آثار بدي در ارگانيزم بدن به جاي مي نهد که غالبا درمان ناپذير است. (از کتاب حجاب در اديان الهي، ص 44 – 45 و از کتاب براي چشمانت، ص 36)

ناراحتيهاي عصبي

روانپزشکان در کساني که مدتي گرفتار تحريکات جنسي بدون ارضاء شده اند بيشتر ناراحتيهاي عصبي و (روان تني) زير يا پاره اي از آنها را ملاحظه کرده اند:
1- دشواري در تنفس
2- درد اطراف قلب
3- بالا رفتن طپش قلب
4- ضعف و خستگي و کوفتگي عمومي
5- درد و مالش معده
6- سر درد
7- هراس و دلهره از خطرات غير قابل توصيف
8- بي قراري و ناآرامي
9- بي خوابي
10- کم اشتهائي
11- خستگي فکري و دماغي
(جواني پر رنج ص 235؛ به نقل از کتاب براي چشمهايت ص 36 و 37)

عوارض پوشش نامناسب

بعضي با ديدن فرم لباس که بدن را نمايان مي سازد، تحريک مي شوند، برجستگي هاي بدن اگر در لباس ظاهر شوند، مرد آن را تعميم داده و لذت مي برد. اينجاست که نشان دادن برجستگي هاي بدن با لباس همانند عريان بودن است.
بعضي با ديدن افراد چاق و بعضي با ديدن افراد لاغر تحريک مي شوند، و بعضي با نوع راه رفتن و… همه از اين موارداند. (روانشناسي رنگ، ص 65، دکتر مارکس لوتر)
بسياري از تجار بزرگ جهان، از زن براي فروش کالا استفاده مي کنند، عکس بدن آنها را روي جوراب و… مي اندازند يا او را در کنار اشياء قرار مي دهند، مردها در حقيقت عکس زن را مي خرند نه کالا را [از نظر فرويد مرد با ديدن تصاوير و عکس ها که نمايانگر چيزي از زن باشد، لذت برده و ارضاء مي شود]. (ص 65، روانشناسي در خدمت سياست، زيگموند فرويد)
منبع: حريم ريحانه.

مطالب مشابه