آيين شوهرداري

آيين شوهرداري

نخستين مراحل كاميابي

دستور 1: به شوهر خود ياري كنيد تصميم بگيرد كه به كجا مي رود و از زندگي چه مي خواهد. هدفي در نظر بگيريد و به سوي آن گام برداريد.
دستور 2: هنگامي كه به يك هدف رسيديد،‌ مقصود و هدف ديگري در نظر بگيريد و نقشه هايي براي دوره هاي 5 ساله طرح ريزي كنيد.
دستور 3: شوهر خود را به اهميت ابراز شوق و علاقه در کارش واقف سازيد و نتايج مفيدي را که ديگران از اين روش گرفته اند، به وي بازگو کنيد.
دستور 4: شش طريق ذيل را براي ايجاد علاقه و حرارت در كار به وي تلقين نماييد:
الف ـ تا آنجا كه مي توانيد راجع به شغل خود،‌ رموز و اطلاعات بيشتري فرا گيريد.
ب ـ هدفي معين در نظر گيريد و مصراً‌ پايبند نيل به آن هدف شويد.
ج ـ روزانه چند لحظه مطالب ذوق آور به خود تلقين كنيد.
د ـ به فكر خدمت به ديگران باشيد.
ه ـ با مردم پرشور و باحرارت آميزش كنيد.
9 ـ كار خود را با شوق و ذوق بياميزيد.

براي ايجاد روحيه مناسب

دستور 1: روش موثر و صحيح گوش دادن را با رعايت نكات ذيل فرا بگيريد:
الف ـ به وسيله ابراز علاقه و نشان دادن تغييرات مطلوبي در چهره و حركات دست و بدن،‌ توجه خود را نسبت به مطالب گوينده نشان دهيد.
ب ـ سوال هاي عاقلانه مطرح سازيد.
ج ـ هيچ گاه سري را فاش نكنيد.
دستور 2: به وسيله تشويق و تحسين،‌ به شوهر خود كمك كنيد تا به مقام مرد ايده آل خود برسد.
دستور 3: به شوره خود معتقد و مومن باشيد.

كمك فوق العاده به شوهر

دستور 1: شغل و حرفه اش را بياموزيد و دست كمك به سويش دراز كنيد.
دستور 2: با منشي او عاقلانه مماشات كنيد.
دستور 3: در بالا بردن سطح دانشش با وي همكاري كنيد و بگذاريد با فراغت خاطر به وسيله شركت در كلاس هاي شبانه يا مطالعه در خانه،‌ دوره هاي تكميلي مورد نظر را بگذراند.
دستور 4: براي بحران هاي فاميلي و رويدادهاي ناگهاني آماده باشيد. در صورت لزوم،‌ از كار كردن در خارج از خانه قصور نورزيد و حرفه و هنري را براي روز مبادا فرا گيريد.

رفتار با شوهران كارمند

دستور1: انتقال به ناحيه جديد را در صورت لزوم،‌ به حسن قبول بپذيريد.
دستور 2: هنگامي كه شوهرتان ناگزير است اضافه كار كند، ‌از خود مخالفت نشان ندهيد.
دستور 3: وضع خود را با شرايط مخصوصي كه لازمه شغل و حرفه اوست،‌ تطبيق دهيد.
دستور 4: اگر ناگزير است در خانه كار كند‌، محيط را با در نظر گرفتن خانواده مساعد سازيد.
دستور 5: هرگاه حرفه و شغل شما با علايق و نيكبختي او مغايرت دارد،‌ آن را رها كنيد.
دستور 6: پا به پاي شوهرتان پيش برويد تا بانوي وامانده نباشيد.

كمك به پيشرفت شوهر

دستور 1: خرده گيري و غرولند نكنيد.
دستور 2: به كارهاي اداري او دخالت ننماييد و اسباب زحمت همكاران و شركايش نشويد.
دستور 3: به كاري كه بيش از قدرت و استعداد اوست،‌ وادارش نسازيد.
دستور4: از تن دادن به ماجراهاي زندگي نترسيد.

دستورالعمل هاي عمومي

دستور 1: خوش مشرب باشيد.
دستور 2: در بعضي علايق او شريك شويد.
دستور 3: تشويقش كنيد. سرگرمي هايي براي اوقات فراغت ترتيب دهيد و او را به حال خود بگذاريد.
دستور 4: برخي فعاليت هاي مفيد براي شخص خود ترتيب دهيد.

خانه مطبوع مردان

دستور 1: از اين كه كارتان تنها خانه داري است، ‌سربلند باشيد.
دستور 2: خانه را به محيطي راحت،‌ آسوده،‌ منظم و نشاط آور مبدل ساخته و كاري كنيد شوهرتان محيط خانه را همان قدر كه شما بدان دلبسته ايد، ‌از آن خود بداند.
دستور 3: انجام كارهاي منزل را با پيروي از روش ميان بر تسهيل نماييد.
منبع: راه موفقيت – شماره 25

مطالب مشابه