آیین شوهرداری

آیین شوهرداری

نخستین مراحل کامیابی

دستور 1: به شوهر خود یاری کنید تصمیم بگیرد که به کجا می رود و از زندگی چه می خواهد. هدفی در نظر بگیرید و به سوی آن گام بردارید.
دستور 2: هنگامی که به یک هدف رسیدید،‌ مقصود و هدف دیگری در نظر بگیرید و نقشه هایی برای دوره های 5 ساله طرح ریزی کنید.
دستور 3: شوهر خود را به اهمیت ابراز شوق و علاقه در کارش واقف سازید و نتایج مفیدی را که دیگران از این روش گرفته اند، به وی بازگو کنید.
دستور 4: شش طریق ذیل را برای ایجاد علاقه و حرارت در کار به وی تلقین نمایید:
الف ـ تا آنجا که می توانید راجع به شغل خود،‌ رموز و اطلاعات بیشتری فرا گیرید.
ب ـ هدفی معین در نظر گیرید و مصراً‌ پایبند نیل به آن هدف شوید.
ج ـ روزانه چند لحظه مطالب ذوق آور به خود تلقین کنید.
د ـ به فکر خدمت به دیگران باشید.
ه ـ با مردم پرشور و باحرارت آمیزش کنید.
9 ـ کار خود را با شوق و ذوق بیامیزید.

برای ایجاد روحیه مناسب

دستور 1: روش موثر و صحیح گوش دادن را با رعایت نکات ذیل فرا بگیرید:
الف ـ به وسیله ابراز علاقه و نشان دادن تغییرات مطلوبی در چهره و حرکات دست و بدن،‌ توجه خود را نسبت به مطالب گوینده نشان دهید.
ب ـ سوال های عاقلانه مطرح سازید.
ج ـ هیچ گاه سری را فاش نکنید.
دستور 2: به وسیله تشویق و تحسین،‌ به شوهر خود کمک کنید تا به مقام مرد ایده آل خود برسد.
دستور 3: به شوره خود معتقد و مومن باشید.

کمک فوق العاده به شوهر

دستور 1: شغل و حرفه اش را بیاموزید و دست کمک به سویش دراز کنید.
دستور 2: با منشی او عاقلانه مماشات کنید.
دستور 3: در بالا بردن سطح دانشش با وی همکاری کنید و بگذارید با فراغت خاطر به وسیله شرکت در کلاس های شبانه یا مطالعه در خانه،‌ دوره های تکمیلی مورد نظر را بگذراند.
دستور 4: برای بحران های فامیلی و رویدادهای ناگهانی آماده باشید. در صورت لزوم،‌ از کار کردن در خارج از خانه قصور نورزید و حرفه و هنری را برای روز مبادا فرا گیرید.

رفتار با شوهران کارمند

دستور1: انتقال به ناحیه جدید را در صورت لزوم،‌ به حسن قبول بپذیرید.
دستور 2: هنگامی که شوهرتان ناگزیر است اضافه کار کند، ‌از خود مخالفت نشان ندهید.
دستور 3: وضع خود را با شرایط مخصوصی که لازمه شغل و حرفه اوست،‌ تطبیق دهید.
دستور 4: اگر ناگزیر است در خانه کار کند‌، محیط را با در نظر گرفتن خانواده مساعد سازید.
دستور 5: هرگاه حرفه و شغل شما با علایق و نیکبختی او مغایرت دارد،‌ آن را رها کنید.
دستور 6: پا به پای شوهرتان پیش بروید تا بانوی وامانده نباشید.

کمک به پیشرفت شوهر

دستور 1: خرده گیری و غرولند نکنید.
دستور 2: به کارهای اداری او دخالت ننمایید و اسباب زحمت همکاران و شرکایش نشوید.
دستور 3: به کاری که بیش از قدرت و استعداد اوست،‌ وادارش نسازید.
دستور4: از تن دادن به ماجراهای زندگی نترسید.

دستورالعمل های عمومی

دستور 1: خوش مشرب باشید.
دستور 2: در بعضی علایق او شریک شوید.
دستور 3: تشویقش کنید. سرگرمی هایی برای اوقات فراغت ترتیب دهید و او را به حال خود بگذارید.
دستور 4: برخی فعالیت های مفید برای شخص خود ترتیب دهید.

خانه مطبوع مردان

دستور 1: از این که کارتان تنها خانه داری است، ‌سربلند باشید.
دستور 2: خانه را به محیطی راحت،‌ آسوده،‌ منظم و نشاط آور مبدل ساخته و کاری کنید شوهرتان محیط خانه را همان قدر که شما بدان دلبسته اید، ‌از آن خود بداند.
دستور 3: انجام کارهای منزل را با پیروی از روش میان بر تسهیل نمایید.
منبع: راه موفقیت – شماره 25

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید