نام سوره‌های مجموعه‌‌ای

نام سوره‌های مجموعه‌‌ای

با صرف نظر از اینکه سوره‌ها اسامی خاصی دارند اما بسیاری از سوره‌ها در احادیث و بیانات دانشمندان اسلامی با القاب و اوصاف خاصی معروفند.
1. حامدات: سوره‌هایی که با حمد الهی شروع می‌شوند. مانند: 1. فاتحه، 2. انعام، 3. کهف، 4. سباء، 5. فاطر.
2. مقطعات: سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز می‌شوند. که تعداد آن‌ها 29 سوره است.
3. میادین: سوره‌هایی که با الم شروع می‌شوند. مانند: 1. بقره، 2. آل عمران، 3. عنکبوت، 4. روم، 5. لقمان، 6. سجده.
4. الزهراوان: دو سوره نورانی و درخشان قرآن که عباتند از: 1. بقره، 2. آل عمران.
5. جمال القرآن: 1. سوره بقره، 2. سوره آل عمران.
6. مخاطبات: سوره‌هایی که با جمله خطابی مانند «یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس» شروع می‌شوند. ماند سوره نساء، مائده، حج، حجرات، تحریم و …
7. قرینتین: 1. انفال 2. توبه، چون در کنار هم هستند و بعضی آن‌ها را یک سوره شمرده‌اند.
8. حوامیم: سوره‌هایی که با «حم» ‌آغاز می‌شوند. مانند سوره‌های: 1. غافر، 2. فصلت، ‌3. شوری، 4. زخرف، 5. دخان، 6. جاثیه، 7. احقاف، به این سوره‌ها عراش القرآن هم می‌گویند به لحاظ زیبایی که دارند. همچنین به سوره‌های دیباج القرآن (لطافت خاصی دارند) و ثمرات القرآن (میوه‌های درخت قرآنند) معروفند.
9. طواسین: سوره‌هایی که با «طس» شروع می‌شوند. مانند: شعراء، نمل، قصص.
10. عزائم: سوره‌هایی که مشتمل بر آیات سجده واجبند. مانند: 1. سجده، 2. فصلت، 3. نجم، 4. علق.
11. مسبحات: سوره‌هایی که در آیه نخست آن تسبیح الهی با عبارت سبّح، یسبح شروع شده است. مانند: 1. حدید، 2. حشر، 3. صف، 4. جمعه، 5. تغابن.
12. المعوذتین: 1.ناس، 2. فلق. که در آن‌ها به خدا پناه برده می‌شود.
13. اسبع الطوال: سوره‌های طولانی قرآن، مانند: 1. بقره، 2. آل عمران، 3. نساء، 4. مائده، 5. انعام، 6. اعراف، 7. انفال،‌ 8. توبه.
14. المثانی: سوره‌هایی که به لحاظ طولانی بودن پس از سوره‌های طولانی قرار دارند. مانند: سوره یونس سوره نحل.
15. المئون: سوره‌هایی که حدود صد آیه دارند.
16. المفصلات: سوره‌‌های کوتاه که فاصله آیات آن‌ها نسبت به یکدیگر کم است.
17. عتیق (عتاق): سوره‌های: 1. اسراء، 2. کهف، 3. مریم، 4. طه، 5. انبیاء.
18. چهار قل: سوره‌هایی که با قل شروع میشود. مانند: کافرون، اخلاص، فلق، ناس.
19. بساتین: سوره‌هایی که با «المر» شروع می‌شود.
20. ممتحنات: فتح، حشر، سجده، طلاق، ن والقلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه، تحریم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید