عناوين 114 سوره قرآن كريم(شعر)

عناوين 114 سوره قرآن كريم(شعر)

بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز
بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز
از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء
ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز
بــا يــونس و هــود و يوسف و ابراهيم
رعد آمد و حجر و نحل و كهف و تحريم
طــه، شعــرا، نـمــل و نــــور و فــرقان
شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان
باص و قصص و سجده و احزاب و سبا
ياسيــن و دخان و فصلـت و الرحمـن
بــا زخــرف و احقــاف و زمر و الصافات
شــوري وق و ذار يــــات و حجــــرات
بــر واقعــه و مــجادله، حشــر و حـديد
بر جاثيه و الفتح و محمــد صـــلوات
نــجم و قــمر و مــنافقون و صف و طور
از ممتحنه به مــــرسلات آمـــــده نور
بــــا جــمعه تغابــن و طلاق آيــد و نـوح
الحــــاقه با ملك و قـلم كرده ظـــهور
انســـان و قيــامــه انفــطار و تــكــويــر
زلــزال و معــارج و نبــا گشتــه نذيــر
جــن اســت و مــزمل و مــدثر و الفــجر
القــدر و بــروج نــازعات است بشـــر
ليــل و بــلد اســت و انشــقاق و اعمي
فيل و علق است و انشـــراح و اعلي
بابيــنه و غــاشيه و الطـارق و شمــس
التين و تكاثراست و ماعـــون و ضحي
با كوثر و اخلاص و فلق حمــد و سپاس
بــر قــارعه و مطفـــفيــن دار حـواس
با عصــر و قــريش و عــاديات و هــمـزه
نصر آمد و كافرون و تبــت و الناس
هــر روز و شــب از پيــام قــرآن مــجيـد
بر امت مصطفي است ايمـــان و اميد
امــيد كه اســلام قــوي بــاشـد و شــاد
پايان شبه سيه رســد صبـــح سپــيد

مطالب مشابه