روانخوانی قرآن کریم

روانخوانی قرآن کریم

کلیه مطالبی که برای ساده خوانی و صحیح خواندن قرآن کریم لازم بود، مورد بررسی قرار دادیم و نمونه‌ای از روش تدریس آن‌ها را نیز آوردیم، با یادگیری این مطالب، دانش آموزان با صحیح خوانی قرآن آشنا می‌شوند ولی به صورت شمرده شمرده، از این به بعد ضمن تمرین روی قرآن برای تسلّط کامل بر مطالب تدریس شده و روانخوانی قرآن، آن‌ها را با روش وقف کردن بر آخر کلمات و رموز وقف آشنا می‌کنیم.
در تمرین روی قرآن سعی شود جاهایی انتخاب گردد که دانش آموزان سابقه ذهنی نسبت به آن نداشته باشند تا به دقّت فراوان مطالب تدریس شده را به کار ببندند، ابتدا کلمه، کلمه و شمرده و پس از آن که تسلّط کافی پیدا کردند، چند کلمه را با هم می‌خوانیم.
در رابطه با مبحث وقف آن چه لازم است گفته شود روش وقف کردن بر آخر کلمات (اسکان، ابدال) و اهمیّت رعایت محل مناسب برای وقف می‌باشد.
برای اطلاع بیشتر شما معلّمین محترم، درباره وقف و ابتداء و انواع وقف و رموز آن و نحوه وقف کردن بر آخر کلمات مختصری توضیح می‌دهیم تا در هنگام تدریس، مطالب لازم را با توجّه به سنّ و استعداد و معلومات دانش آموزان از میان آن‌ها انتخاب و تدریس کنید.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید