روانخواني قرآن كريم

روانخواني قرآن كريم

كلية مطالبي كه براي ساده خواني و صحيح خواندن قرآن كريم لازم بود، مورد بررسي قرار داديم و نمونه‌اي از روش تدريس آن‌ها را نيز آورديم، با يادگيري اين مطالب، دانش آموزان با صحيح خواني قرآن آشنا مي‌شوند ولي به صورت شمرده شمرده، از اين به بعد ضمن تمرين روي قرآن براي تسلّط كامل بر مطالب تدريس شده و روانخواني قرآن، آن‌ها را با روش وقف كردن بر آخر كلمات و رموز وقف آشنا مي‌كنيم.
در تمرين روي قرآن سعي شود جاهايي انتخاب گردد كه دانش آموزان سابقة ذهني نسبت به آن نداشته باشند تا به دقّت فراوان مطالب تدريس شده را به كار ببندند، ابتدا كلمه، كلمه و شمرده و پس از آن كه تسلّط كافي پيدا كردند، چند كلمه را با هم مي‌خوانيم.
در رابطه با مبحث وقف آن چه لازم است گفته شود روش وقف كردن بر آخر كلمات (اسكان، ابدال) و اهميّت رعايت محل مناسب براي وقف مي‌باشد.
براي اطلاع بيشتر شما معلّمين محترم، دربارة وقف و ابتداء و انواع وقف و رموز آن و نحوة وقف كردن بر آخر كلمات مختصري توضيح مي‌دهيم تا در هنگام تدريس، مطالب لازم را با توجّه به سنّ و استعداد و معلومات دانش آموزان از ميان آن‌ها انتخاب و تدريس كنيد.

مطالب مشابه