سوره‌هاي مكي ومدني

سوره‌هاي مكي ومدني

تعريف سوره‌هاي مكي و مدني: آنچه كه از قرآن در دوره سيزده سال كه پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و اله و سلم ـ در مكه مشغول تبليغ بود نازل شد آيات وسوره‌هاي مكي هستند، خواه در خود مكه نازل شده باشد يا نه. و آيات و سوره‌هايي كه در طول ده سال بعد نازل شد، مدني مي‌باشند خواه در مدينه نازل گرديده باشند يا در جاهاي ديگر.
ويژگي‌هاي آيات و سوره‌هاي مكي:
1. هر سوره‌اي كه در آن سجده وجود دارد مكي است.
2. هر سوره‌اي كه در آن لفظ كلاًّ به كار رفته است مكي است.
3. هر سوره‌اي كه درآن «يا ايها الناس» آمده و «يا ايها الذين آمنوا» درآن ديده نمي‌شود مكي است مگر سورة حج.
4. هر سوره‌اي كه در آن قصص انبياء و ملل گذشته است مكي است به جز سوره بقره.
5. هر سوره‌اي كه در آن داستان آدم و ابليس ديده مي‌شود مكي است به جز سورة بقره.
6. هر سوره‌اي كه با حروف مقطعه از قبيل: الم، الرا و امثال آن آغاز مي‌شود مكي است به جز دو سورة بقره و آل عمران.
7. سوگندهاي زياد.
8. كوتاه بودن سوره‌ها و آيات آن‌ها.
ويژگي‌هاي آيات و سوره‌هاي مدني:
1.هر سوره‌اي كه درآن فرمان جهاد و جنگ‌هاي پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلم ـ ديده مي‌شود مدني است.
2. هر سوره‌اي كه در آن احكام و فرائض و حقوق ، قوانين مدني، اجتماعي،‌ سياسي است و به طور مفصل در آن‌ها آمده مدني است.
3. هر سوره‌اي كه در آن‌ها از منافقين ياد شده است مدني است. به جز سوره عنكبوت كه در اين سوره از منافقين ياد شده است كه سوره مكي است. ولي يازده آيه اول آن مدني هستند.
4. مجادله با اهل كتاب و دعوت آن‌ها به عدم تعصب و غلو در دين‌شان نشانه مدني بودن است.
5. طولاني بودن سوره‌ها و آيه‌ها.
6.خطاب در سوره‌هاي مدني «يا ايها الذين آمنوا» است.

مطالب مشابه