معماهای زنان و دختران

معماهای زنان و دختران

1. کدام سوره در شأن حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ نازل شده است؟
2. کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت؟
3. کدام سوره قرآن به معنای زنهاست؟
4. دختر کدامیک از پیامبران به عفت و حیا مشهور است؟
5. دو زن نمونه که در قرآن نیز به آنها اشاره شده است را نام ببرید؟
6. کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟
7. دختر کدامیک از پیامبران همسر یکی از پیامبران اولوالعزم بود؟
8. نام کدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟
9. سوره‌ای که به معنای زن امتحان شده است را نام ببرید؟
10. زنی که حاکم قومی بود و در زمان حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ می‌زیست چه نام دارد؟
11. کدام زن بود که بدون شوهر فرزند به دنیا آورد؟
12. فرزند کدام زن بود که در کودکی و در گهواره سخن گفت؟
13. دو زن که در قرآن به زشتی از آن‌ها نام برده شده است را نام ببرید؟
14. کدام زن بود که به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روی آب رها کرد؟
15. نام کدام خانم 34 مرتبه در قرآن ذکر شده است؟
16. کدام سوره قرآن است که سفارش شده زن‌ها آن را بیشتر بخوانند؟
17. کدام سوره قرآن به نام یک زن می‌باشد؟
18. کدام سوره درباره یک زن نمونه است و آن زن چه نام دارد؟
19. کدام زن بدون پدر و مادر بدنیا آمد؟
20. تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
21. برای کدام دختر، هنگامی که در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد؟
22. به مادر کدام یک از پیامبران وحی شد؟
23. کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد؟
24. به کدام زن لقب طیبه داده شده است؟
پاسخ‎ها:
1. سوره‌ای که در شأن «حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ » نازل شده سوره «کوثر» می‌باشد.
2. زنی که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت «زلیخا» بود.
3. سوره «نساء» به معنای زنها است.
4. «دختر حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ » به عفت و حیا مشهور است.
5. دو زن نمونه که قرآن به آن‌ها اشاره نموده است عبارتند از: «آسیه زن فرعون، مریم مادر عیسی ـ علیه السلام ـ ».
6. «زن ابولهب» هیزم‌کش جهنم است.
7. «دختر حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ » همسر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بود.
8. نام حضرت مریم همراه با حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در قرآن بیان شده است.
9. «سوره ممتحنه».
10. زنی که در زمان حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ حاکم قومی بود بلقیس نام داشت.
11. «حضرت مریم» بدون شوهر فرزند بدنیا آورد.
12. «فرزند حضرت مریم» بود.
13. دو زن که در قرآن به زشتی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «زن لوط و زن نوح».
14. «مادر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » فرزند خود را به دستور خداوند درصندوق گذاشته و بر روی آب رها کرد.
15. نام حضرت مریم «34 مرتبه» در قرآن آمده است.
16. سوره‌ای که سفارش شده آن را زنها بیشتر بخوانند «سوره نور» است.
17. «سوره مریم».
18. سوره‌ای که در باره یک زن نمونه است «سوره کوثر» است.
19. «حضرت حوا» بدون پدر و مادر به دنیا آمد.
20. تنها زنی که نامش در قرآن آمده است «حضرت مریم» است.
21. دختری که هنگام عبادت از طرف خداوند برایش غذا آورده شد «حضرت مریم» بود.
22. به «مادر حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » وحی شد.
23. «ساره همسر حضرت ابراهیم» در سن پیری صاحب فرزند شد.
24. به «حضرت مریم» لقب طیبه داده شد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید