معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، کلمات و …

معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، کلمات و …

1. لفظ «رحیم» که از اسماء الحسنی برای خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟
2. واژه «صلوه» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذکر شده است؟
3. کلمه «آخرت» چند بار در قرآن آمده است؟
4. کلمه «دنیا» چند مرتبه در قرآن مجید ذکر شده است؟
5. واژه «یوم» (روز) چند بار در قرآن بیان شده است؟
6. واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟
7. لفظ «رحمان» چند بار در قرآن ذکر شده است؟
8. کدام کلمه است که در تمام سوره‌ها بیان شده است؟
9. کلمه «سوره» در قرآن چند بار بکار رفته است؟
10. کلمه «قلم» چند بار در قرآن آمده است؟
11. واژه «آیات» چند بار در قرآن ذکر شده است؟
12. کلمه «عنکبوت» چند بار در قرآن آمده است؟
13. واژه «الناس» (مردم) چند مرتبه در قرآن بیان شده است؟
14. کلمه «ولیتلطف» در کجای قرآن قرار گرفته است؟
15. چه تعداد از اسماء الحسنی در قرآن آمده است؟
16. کلمه «تلاوت» (خواندن ـ پیروی کردن) چند بار در قرآن آمده است؟‌
17. لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن بیان شده‌ است؟
18. کلمه «امام» در قرآن چند بار آمده است؟
19. کلمه‌های «حیات و موت» هرکدام چندبار در قرآن بیان شده‌اند؟
پاسخ‎ها:
1. لفظ رحیم «227» بار در قرآن ذکر شده است.
2. واژه صلواه با مشتقاتش «98» بار در قرآن آمده است.
3. کلمه آخرت با مشتقاتش «250» بار در قرآن آمده است.
4. کلمه دنیا با مشتقاتش «133» بار در قرآن آمده است.
5. واژه یوم با مشتقاتش «475» بار در قرآن بیان شده است.
6. واژه شهر با مشتقاتش «21» بار آمده است.
7. لفظ رحمان با مشتقاتش «153» بار در قرآن آمده است.
8. کلمه «الله» در تمام سوره‌ها بیان شده است.
9. کلمه سوره «10» بار در کل قرآن بکار رفته است.
10. کلمه قلم «4» بار در قرآن آمده است.
11. کلمه آیات «188» مرتبه در قرآن آمده است.
12. کلمه عنکبوت فقط «2» بار در قرآن آمده است.
13. واژه الناس با مشتقاتش «328» مرتبه در قرآن بیان شده است.
14. این کلمه در وسط قرآن جای گرفته است.
15. بنا به نقل تفسیر المیزان «127» عدد از اسماء الحسنی در قرآن کریم بیان شده است.
16. کلمه تلاوت با مشتقاتش «63» بار در قرآن بکار رفته است.
17. لفظ جلاله الله «2816» مرتبه در قرآن آمده است.
18. کلمه (امام) در قرآن «5» بار آمده است.
19. کلمه‌های حیات «184» بار و کلمه موت «165» بار در قرآن کریم بیان شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید