عوامل بهشت

عوامل بهشت

یکی از مسلمین در حضور پیامبر (ص) بود، پیامبر (ص) به او فرمود: می خواهی تو را به موضوعی راهنمائی کنم که با انجام آن ، خداوند تو را به بهشت ببرد؟! او عرض کرد: چرا ای رسول خدا (ص).
پیامبر (ص) فرمود: خداوند از آنچه به تو داده ، تو هم (به نیازمندان) بده . او عرض کرد: اگر خودم نیازمندتر از او باشم چه کنم ؟
فرمود: مظلوم را یاری کن ! او عرض کرد: اگر خودم ، ناتوانتر از او باشم چه کنم ؟ فرمود: برای نادان ، کاری انجام بده یعنی راهنمائیش کن . او عرض کرد: اگر خودم نادانتر از او باشم چه کنم ؟ فرمود: فاصمت لسانک الا من خیر: زبانت را جز از سخن نیک ، خاموش ‍ دار آیا شادمان نیستی که یکی از این (چهار) ویژگیها را داشته باشی که تو را به بهشت ببرد. 1- کمک به نیازمند 2- اگر نتوانستی یاری مظلوم 3- اگر نتوانستی ، نادان را راهنمائی کن 4- اگر نتوانستی ، زبانت را کنترل کن که جز به خیر، حرکت نکند.
داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید