عوامل بهشت

عوامل بهشت

يكي از مسلمين در حضور پيامبر (ص) بود، پيامبر (ص) به او فرمود: مي خواهي تو را به موضوعي راهنمائي كنم كه با انجام آن ، خداوند تو را به بهشت ببرد؟! او عرض كرد: چرا اي رسول خدا (ص).
پيامبر (ص) فرمود: خداوند از آنچه به تو داده ، تو هم (به نيازمندان) بده . او عرض كرد: اگر خودم نيازمندتر از او باشم چه كنم ؟
فرمود: مظلوم را ياري كن ! او عرض كرد: اگر خودم ، ناتوانتر از او باشم چه كنم ؟ فرمود: براي نادان ، كاري انجام بده يعني راهنمائيش كن . او عرض كرد: اگر خودم نادانتر از او باشم چه كنم ؟ فرمود: فاصمت لسانك الا من خير: زبانت را جز از سخن نيك ، خاموش ‍ دار آيا شادمان نيستي كه يكي از اين (چهار) ويژگيها را داشته باشي كه تو را به بهشت ببرد. 1- كمك به نيازمند 2- اگر نتوانستي ياري مظلوم 3- اگر نتوانستي ، نادان را راهنمائي كن 4- اگر نتوانستي ، زبانت را كنترل كن كه جز به خير، حركت نكند.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه