مشخصات برادر گمشده من

مشخصات برادر گمشده من

امام على- سلام خدا و رسولش بر او – در روایتی درربار می فرماید:

ـ بهترین برادر تو آن كسى است كه در نصیحت و خیرخواهى كمتر ملاحظه كند.

ـ و كسى كه در (واداشتنت به ) فرمانبردارى از خداوند پاك، با تو درشتى كند.

ـ بهترین برادران یكرنگ ترین و بدترین برادران دغل كارترین آنان است .

ـ بهترین برادر تو آن كسى است كه به تو كمك كند و بهتر از او كسى است كه تو را بسنده باشد و اگر به تو نیازمند شد از تو بگذرد.

ـ و كسى كه با مال خویش تو را كمك كند و بهتر از او كسى است كه تو را از دیگرى بى نیاز سازد.

ـ و كسى كه كه دوستیش براى خدا باشد.

ـ و كسى كه كه برادریش براى دنیا نباشد.

ـ و كسى كه كه چون او را از دست دهى , دوست نداشته باشى پس از او زنده بمانى .

ـ و كسى كه كه براى انجام كارهاى نیك بشتابد و تو را نیز به نیكوكارى بكشاند و به نیكى فرمانت دهد و درانجام آن كمكت كند.

ـ و كسى كه كه با راستگویى خود تو را به راستگویى فرا خواند و با نیكوكاریش تو را به بهترین كارها دعوت كند.

ـ و كسى كه كه راهنماییت كند و تو را به تقوا و پرهیزگارى برساند و از پیروى خواهشهاى نفسانى بازت دارد.

ـ و كسى كه در انجام كارهاى نیك بیشتر كمك كند،به خوبیها بیشتر عمل نماید و با دوست و همنشین مهربانتر باشد.

ـ و كسى كه در كار برادران خود كنجكاوى نكند.

ـ و كسى كه در راه حق، بر تو زیاد خشم گیرد.

ـ و كسى كه برادران خویش را نیازمند دیگرى نسازد.

منبع حدیث: میزان الحکمه، محمدی ری شهری

مطالب مشابه