صفات الهی

صفات الهی

1. قالَ اميرُ
المؤمنين – عليه السّلام – : لا يَشْغَلَهُ شأنٌ و لا يُغَيّرهُ زمانٌ … .

«نهج البلاغه، خطبه 178»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند را هيچ كاري از كار ديگر باز
ندارد و زماني او را دگرگون نسازد، مكان او را در بر نگيرد و زباني او را توصيف
نتواند، نه شمارش قطره هاي باران از او پوشيده ماند، نه ستارگان آسمان، نه ذرات
خاك كه باد آن را به هوا مي برد، نه حركت مورچه بر سنگ صاف و نه خوابگاه مورچگان
در شب تار، محل افتادن برگ ها و حركت پنهاني مردمك چشم ها، همه را مي داند.

2. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : يَعْلَمُ عَجِيجَ
الوُحوشِ فيِ الفَلواتِ و معاصيَ العِبادِ فِي الخَلواتِ … .

«نهج البلاغه، خطبه 198»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خدا از نعره حيوانات وحشي در كوه ها و
بيابان ها و گناه و معصيت بندگان در خلوتگاه و آمد و شد ماهيان در درياهاي ژرف و
به هم خوردن آب ها بر اثر وزش باد، كاملاً آگاه است.

3. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : لَيسَ لِاَولِّيَتهِ
اِبتداءٌ و لا لِاَزليَتهِ انقضاءٌ.

«نهج البلاغه، خطبه 136»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: او خدايي است كه نه اول او آغازي دارد
و نه دائمي بودنش را پاياني است.

4. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : فَتَباركَ الله …
الاَوَّلُ الّذي لا غاية له فَيَنْتَهي وَ لا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضي.

«نهج البلاغه، خطبه 94»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: مبارك و بزرگ است خدايي كه اولي است
كه نهايتي ندارد تا به پايان رسد، و آخري براي او نيست تا سپري گردد.

5. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذي
لم تَسْبِقْ له حالٌ حالاً … .

«نهج البلاغه، خطبه 65»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: ستايش خداوندي را كه صفتي بر صفت
ديگرش پيشي نگرفته، تا اول باشد، پيش از آن كه آخر باشد و ظاهر باشد، پيش از آن كه
باطن باشد.

6. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : سبحان مَنْ لا يَخْفي
عليهِ سَوادُ غَسَقٍ داجٍ و لا ليلِ ساجِ … .

«نهج البلاغه، خطبه 182»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: منّزه است خداوندي كه پوشيده نيست بر
او سياهي تيره و تار بر روي ناهمواري هاي زمين و قُله هاي كوتاه و بلند كوه ها و
نه غرّش رعد در كرانه آسمان و نه درخشش برق در لابلاي ابرها و نه وزش بادهاي تند و
طوفان و نه ريزش برگ ها بر اثر بارش باران و نه محل سقوط قطرات باران و نه مسير
كشيده شدن دانه ها به وسيله مورچگان و نه غذاهاي كوچك ناديدني و نه آنچه كه در شكم
حيوانات ماده در حال رشداند.

7. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : وَ لا يَخَفي عَليه
مِنْ عِبادِه شُخُوصُ لحظةٍ و لا كرُوُر لَفْظَةٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 163»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: بر خداوند پوشيده نيست خيره نگريستن
بندگان و تکرار لفظي به زبان آنان.

8. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : خَرَقَ عِلْمُه باطِنُ
غَيْبُ الستراتِ و اَحاطَه بغُموضِ عقايد السّريراتِ.

«نهج البلاغه، خطبه 108»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: علم خداوند ژرفاي پرده هاي غيب را
شكافته است و به افكار و عقايد پنهان احاطه دارد.

9. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : كلُّ عالمٍ غَيْرُه
مُتَعَلِمٌ.

«نهج البلاغه، خطبه 65»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: همه عالمان غير او متعلم اند.

10. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : كلُّ عَزيز غَيرُهُ
ذليلٌ و كلُّ قَوِيٍّ غَيْره ضعيفٌ و كُلُّ مالكٍ غَيرُهُ مُملوكٌ … .

«نهج البلاغه، خطبه 65»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: هر عزيزي جز او ذليل و هر نيرومندي جز
او ضعيف و ناتوان است، هر مالكي جز او بنده است و هر قدرتمندي جز او گاهي توانا و
زماني ناتوان است.

11. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : لَمْ يَلِدْ فَيكَونُ
مَولوُداً و لم يُولَد‎ْ فَيَصيرُ محدوداً … .

«نهج البلاغه، خطبه 186»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خدا فرزندي ندارد تا فرزند ديگري باشد
و زاده نشده تا محدود گردد و برتر است از آن كه فرزند داشته باشد، انديشه ها به او
نمي رسند تا اندازه اي براي خدا تصور كنند و فكرهاي تيز بين نمي توانند او را درك
كنند تا صورتي از او تصور نمايند.

12. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : … الَعَليِّ عَنْ
شَبَهِ المَخلوقِين، اَلْغالِبِ لِمقالِ الواصِفين … .

«نهج البلاغه، خطبه 213»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خدايي كه از همانندي با آفريده ها
برتر و از گفتار توصيف كنندگان بالاتر است، با شگفتي هاي تدبيرش براي بينندگان
آشكار و با جلال عزتش از انديشه غوطه وران، در وهم و خيال پنهان است.

13. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : خَرَقَ عِلْمهُ باطِنَ
غَيبِ السُّتُرَاتِ وَ اَحاطَ بِغُموضِ عقائِدِ السَّريرَاتِ.

«نهج البلاغه، خطبه 108»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: علم او پرده هاي غيب را شكافته و بر
پيچيدگي ها و ظرافت هاي عقايد پنهان احاطه يافته است.

14. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : اَلْخَالِقُ لا بمعني
حَرَكةٍ و نَصَبٍ و السَّميعُ لا بِا اداةٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 152»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند آفريننده است اما نه با حركت و
رنج و بدون استفاده از آلت و ابزاري مي شنود.

15. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : قَد عَلِمَ السّرائرَ
و خَبَرَ الظمايرَ له الاحاطةُ بِكُلِ شيءٍ … .

«نهج البلاغه، خطبه 86»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند رازها را مي داند، بر درون ها
بينا است، بر هر چيز احاطه دارد و چيره است و بر همه چيز توانا است.

16. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : الّذَي لَبسَ العِزَّ
و الكِبرياءِ و اختارَهما لِنَفَسِهِ … .

«نهج البلاغه، خطبه 192»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خدايي كه لباس عزت و بزرگي در بر كرده
و آن را براي خود برگزيد و بر آفريدگانش ممنوع ساخت و آن را قرقگاه و حريم خود
ساخت و بر ديگران حرام نمود، اين لباس را برگزيد، چون جلالت و عظمت از آن اوست.

17. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : لَهُ الأِحاطَةُ
بِكلِّ شيء وَ اْلغَلَبةُ لِكُلِّ شيءٍ وَ الْقوَةُ علي كُل شيءٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 86»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند بر همه چيز احاطه دارد و بر
همه چيز چيره است و بر همه چيز توانا است.

18. قالَ اميرُ المؤمنين – عليه السّلام – : قريبُ مِنْ الاشياءِ
غيرُ ملابِسٍ، بعيدٌ مِنْها غَيْرُ مباينٍ، مُتَكِلمُ لا بِروّيةٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 179»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند به اشياء نزديك است بي آن كه
به آنها چسبيده باشد و از اشياء دور است بي آن كه از آنها جدا باشد، گوينده است نه
با انديشه.

19. قالَ الامامُ الصادق – عليه السّلام – : فانّه لَيَس
لِعِلْمِهِ مُنتهي.

«توحيد صدوق، ص 134»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: همانا براي علم خداوند پاياني نيست.

20. قالَ الامامُ الصادق – عليه السّلام – : اِنَّ اللهَ عِلُمٌ لا
جَهَلَ فيه، حياةٌ لامَوتَ فِيه، نورٌ لا ظُلمةَ فيه.

«توحيد صدوق، ص 13»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: خداوند (را) علمي است که هيچ جهلي در او
نيست، حياتي است که هيچ موتي در او نيست، نوري است كه هيچ جنبه ظلماني ندارد.

21. قالَ الامامُ الرّضا – عليه السّلام – : لم يَزَلِ اللهُ
عالِماً بِالأشياءِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الأشياءَ … .

«توحيد صدوق، ص 145»

امام رضا – عليه السّلام – فرمود: علم خداوند در ازل و پيش از خلقت اشياء،
مثل علم او به اشياء بعد از خلقت آنها بوده است.

22. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : تَباركَ اللهُ الّذي لا
يَبْلُغُه بُعدَ الْهِمَمْ و لا يَنالُه حَدْسُ ألفِطَنُ.

«نهج البلاغه، خطبه 94»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: مبارك و بزرگ است خدايي كه همت هاي
بلند و انديشه هاي ژرف نگر به او نرسد و حدس زيركان و صاحبان ذكاوت به او دست
نيابد.

23. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : اَلأوَّلُ لاشَيءٌ
قَبْلَه و الأخِرُ لاغايَةَ له … .

«نهج البلاغه، خطبه 85»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند اول است و چيزي پيش از او
نبوده، آخري است كه پاياني ندارد، انديشه ها به كُنه هيچ صفتي از او نرسد، دل ها
كيفيتي براي او تعيين نكند، نه اجزاء دارد و نه جزء پذير است، ديده ها و دل ها بر
او احاطه نيابد.

24. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : لَمْ يُطلِعِ العُقولَ
علي تَحديدِ صِفَتِه و لم يَحجُبها عَنْ واجبِ مَعرِفَتِه … .

«نهج البلاغه، خطبه 49»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: عقل ها را به تعريف و شناخت صفتش آگاه
نكرده و آنان را از معرفت لازم به خودش محجوب نساخته.

25. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : لا يُوصَف بِشَيءٍ مِنْ
اِلأجزاءِ و لا بِألجَوارِح وَ الاَعضاءِ و لا بعرضٍ مِنْ الاَعراضِ … .

«نهج البلاغه، خطبه 18»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند به داشتن اجزاء و اندام و
اعضاء و عرض از اعراض و مغايرت با ديگران و داشتن پاره ها و ابعاض موصوف نگردد، نه
حدي دارد و نه نهايتي، نه انقطاعي در او حاصل مي شود و نه او را انتهايي است.

26. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : لَيسَ فِي الأشياءِ
بوالجٍ و لا عنها بخارجٍ يخُبْرُ لا بِلسانٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 18»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند نه داخل در اشياء است و نه
بيرون از آنها، خبر مي دهد (از آنها) ولي نه با زبان.

27. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : فَاعلٌ لا بِاضطرابِ
آلةٍ مُقدِّرٌ لا بَجَولِ فكرةٍ.

«نهج البلاغه، خطبه 186»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند كارها را بدون استفاده از
ابزار انجام مي دهد و تقدير كننده است بدون جولان انديشه و فكر.

28. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : لا يُثْمَلُ بحدٍّ و لا
يُحسبُ بعدٍّ.

«نهج البلاغه، خطبه 186»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند را حدي در بر نمي گيرد و با
شماره به حساب نيايد.

29. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : كائنٌ لاعَن حَدَثٍ،
موجودٌ لا عَنْ عَدَمٍ … .

«نهج البلاغه، خطبه 1»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: خداوند، هست اما نه آن گونه كه حادث
باشد، موجود است، اما از نيستي پديد نيامده، با هر چيزي هست بي آن كه با آن مقارن
و مجاور باشد، با هر چيز مغاير است بي آن كه از آن جدا باشد.

30. قالَ الامامُ زين العابدين – عليه السّلام – : اَلحُمدُ لِلهِ
الذّي قَصُرتْ عن رُؤْيَتِهِ اَبْصارُ الناظرين … .

«صحيفه سجاديه، دعاي 1»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: حمد و سپاس خدايي را كه ديده بينايان از
ديدارش قاصر است و انديشه واصفان از نعمتِ او فرو ماند.

31. قالَ الامامُ زين العابدين – عليه السّلام – : اَلحَمْدُ لِلهِ
الّذي اِبْتَدَعَ بِقُدرَتِهِ الْخَلَقَ اِبْتدِاعاً.

«صحيفه سجاديه، دعاي 1»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: حمد و سپاس خدايي را كه آفريدگان را به
قدرت خود ابداع كرد.

32. قالَ الامامُ زين العابدين – عليه السّلام – : … و هو
بِكُلِّ شَيءٍ مُحيطٌ و هو علي كُلِّ شيءٍ رَقيبٌ.

«صحيفه سجاديه، دعاي 47»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: خداوند بر هر چيز احاطه دارد و هر چيز
را نگهبان است.

33. قالَ الامامُ زين العابدين – عليه السّلام – : اَنْتَ الّذي
تَسْعي رَحْمَتُه اَمامَ غَضَبِهِ.

«صحيفه سجاديه، دعاي 16»

امام سجاد – عليه السّلام – فرمود: خداوندا، تو آن هستي كه رحمتت بر غضبت
پيشي دارد.

34. قالَ امير المؤمنين – عليه السّلام – : اَلحَمْدُ لِلّهِ فَطَر
الْخلايِقِ بِقُدْرَتِهِ.

«نهج البلاغه، خطبه 1»

امير مؤمنان – عليه السّلام – فرمود: سپاس خداوندي را كه آفريدگان را به
قدرتش بيافريد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید