قم

قم

1. قال الامام الصادق – عليه السلام – : اللهم اعصمهم من کل فتنة و
نجهم من کل هلکة.

«بحارالانوار، ج 57، ص 218»

حضرت امام صادق – عليه السّلام – (در حق قم دعا کرد و) فرمود: خدايا اهل قم
را از هر فتنه حفظ کن و ايشان را از هر هلاکتي نجات بده.

2. قال رسول الله – صلي الله
عليه و آله – : لما اسري بي اليالسماء
الرابعه، نظرت الي قبه من لولولها اربعه ارکان و اربعه ابواب کأنها مناستبرق أخضر. قلت: يا جبرئيل، ما هذه القبه التي لم ارفي
السماء الرابعه احسنمنها … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 207»

پيامبر اکرم – صلي الله
عليه و آله – فرمود: هنگامي که به آسمان چهارمبرده شدم، به گنبدي از لولو که چهار رکن وچهار در داشت و گويا از حرير سبز بود، نگريستم. گفتم: جبرئيل، اين گنبدي که
بهتر از آن را در آسمان چهارم نديده ام، چيست؟جبرئيل گفت: محبوبم محمد، اين صورت شهري است که بدان قم گويند. درآن بندگان مؤمن خدا جمع مي شوند و منتظر محمد و
شفاعتش در روز قيامت وحسابرسي هستند.

3. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : ان الله احتج بالکوفه عليسائر البلاد و بالمؤمنين من اهلها علي غيرهم من اهل البلاد و
احتج ببلده قمعلي سائر البلاد و
بأهلها علي جميع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 212»

امام صادق – عليه
السلام – فرمود: خداوند به شهر کوفه بر ديگر شهرها احتجاج کرده و به مؤمنان آن منطقهبرغيرآنان از ساکنان شهرهاو خداوند به شهر قم بر ساير شهرها به واسطهاهالي آن بر تمامي ساکنان مشرق و مغرب از جن و انس احتجاج کرده است. خداوند
اهل آن را مستضعف (در دين) نمي گذارد بلکه توفيقشان مي دهد وتأييدشان مي کند … زماني ميآيد که شهر و اهل قم بر
ديگر مردم حجت اند و آندر زمان غيبت قائم ماست تا ظهور او و اگر چنين نباشد، زمين ساکنان خود را
فرومي برد. مسلما ملائکه
دشواريها را از قم و ساکنانش دفع مي کنند. هيچ گاه گردنکشينسبت به قميان سوء قصد نمي کند مگر آنکه درهم شکننده
جباران او را نابود و بهمصيبت يا درد سر يا دشمني مشغولش مي نمايد. خداوند قم را از ياد سرکشان در
زمانحکومتشان مي برد
همانگونه که آنان ياد خدا را به فراموشي سپردند.

4. عن حماد الناب قال: کنا
عند ابي عبدالله – عليه السلام – و نحنجماعه اذ دخل عليه عمران بن عبدالله القمي فساءله و بره و بشه
فلما ان قام، قلتلابي عبدالله – عليه
السلام – من هذا الذي بررت به هذا البر؟ فقال: من اهل البيت النجباء … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 211»

شخصي به نامحماد ناب گفت: به همراه جماعتي در حضور امام صادق – عليه السلام – بوديم که
عمران بن
عبدالله
قمي وارد شد. امام از او احوالپرسي کرد و خوشحالش نمود. وقتي اوبرخاست و رفت به ابي
عبدالله – عليه السلام – عرض کردم: اين چه کسي بود که با او اينگونه خوش رفتاري کرديد؟
امام فرمود: او از جمله خاندان نجيبان يعني اهل قم است. هيچگاه هيچ گردنکشي از
طاغيان نسبت به آنان سوء قصد نمي کند مگر اينکه خداونداو را در هم مي شکند.

5. قال الامام الصادق – عليه
السلام – (انه ذکرکوفه): ستخلو کوفه من المؤمنين و يأزرُ عنها العلمُ کما تأزر
الحيه في
حجرها، ثم يُظهر العلمُ
ببلدهِ يقالُ لها قم و يَصير معدناً للعلم و الفضلُ حتي لايبقي في الارضِ مستضعف في الدينِ … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 213»

امام صادق – عليه السلام – (هنگامي که از کوفه ياد کرد) فرمود: در آينده کوفه
از مؤمنان خالي مي شود و علم و دانشبدان پشت مي کند همچنانکه مار در لانه خويش پشت مي کند.
آنگاه علم در شهريبه نام قم ظاهر و آنجا معدن علم و فضليت مي شود به طوري که ديگر به روي
زمينکسي که به امور ديني آگاه نباشد، پيدا نمي شود. در آن
زمان حتي زنان پرده نشينهم از مسايل ديني آگاهي دارند و اين هنگام نزديک شدن ظهور قائم ماست. در آنهنگام خداوند قم و ساکنانش
را قائم مقام حجت قرار مي دهد. و اگر چنين نباشد، زمينساکنان خود را فرو مي
برد و ديگر بر روي آن حجتي باقي نخواهد ماند. در آن عصرعلم از قم به ديگر نقاط
جهان در شرق و غرب جاري مي شود. لذا حجت خدا برمردم تمام مي گردد به
گونه اي که ديگر کسي يافت نمي شود که دستورهاي دينيو علم الهي بدو نرسيده
باشد. آنگاه قائم – عليه السلام – ظهور مي کند و وسيله انتقام و خشمخداوند بر بندگان مي
گردد; چون خداوند از مردم انتقام نمي گيرد مگر بعد ازآنکه حجت را انکار کنند.

6. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : اذا اصابتکم بليه و عناء فعليکمبقم، فانه مأواي الفاطميينَ و … و ما ارادَ احدٌ بقم و اهله
سوء الا اذله الله و ابعده منرحمتِه.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – عليه السلام – فرمود: هرگاه بلا و ذلتي به شما رسيد، به قمبرويد. چون آنجا
پناهگاه فرزندان فاطمه و استراحتگاه مؤمنان است … و کسي نسبتبه قم و ساکنانش سوء
قصد نمي کند، مگر اينکه خداوند او را خوار و از رحمتخويش دور مي نمايد.

7. عن صفوان بن يحيي بياع
السابري قال: کنتيوما عند ابي الحسن –
عليه السلام – فجري ذکر قم و اهله و ميلهم الي المهدي – عليه السلام – فترحمعليهم و قالَ رضي الله عنهم. ثم قال: ان للجنهِ ثمانيه ابوابِ
و واحد منها
لِاهل قم … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 216»

صفوان يحيي فروشنده پارچه هاي شاپوري گويد: روزي نزد امامکاظم – عليه السلام – (يا امام رضا – عليه السلام -) بودم
که نام قم و ساکنانش و تمايل آنان به حضرتمهدي – عليه السلام – به
ميان آمد. در پي آن امام رحمت فرستاد بر آنان و فرمود: خداوند از آنان خشنودباشد. سپس افزود: بهشت
داراي هشت در است و يکي از آنها از آن قميان است. اهل قمبهترين شيعيان ما از
ميان ديگر شهرها هستند. خداوند دوستي ما را با سرشتشانآميخته است.

8. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : قم مقدسه و اهلها منا و نحن منهم لايريدهم جبار بسوء الا عجلت عقوبته، مالم بجولوا احوالهم فاذا فعلوا ذلک، سلط الله عليهم جبابره سوء
… .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 218»

امام صادق – عليه
السلام – فرمود: خاک قم مقدس است و ساکنانش از ما هستند و ما از آنان. هيچگاه
گردنکشي نسبت بهآنان سوء قصد نمي کند
مگر اينکه به عقوبت خود شتاب ورزد، البته تا زماني که احوالخويش را تغيير ندهند که در آن صورت خداوند سرکشان را
بر آنان مسلط مي کند. آگاه باشيد!اهل قم ياري دهندگان قائم ما هستندو به حق ما دعوت مي کنند. راوي گويد: آنگاهامام سرش را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: بار الها، آنان را از هر فتنه ايحفظ کن و از هر هلاکتي نجات ده.

9. عن عفان البصري عن ابي
عبدالله – عليه السلام – قال: قال لي: اتدري لمي سميقم؟ قلت: الله و روسله و انت اعلم. قال: انما سمي قم لان اهله
يجتمعون
مع قائم آل محمد – عليه
السلام – و يقومون معه و يستقيمون عليه و ينصرونه.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 216»

عفان
مي
گويد: امام صادق – عليه السلام – به من فرمود: آيا مي داني علت ناميده شدن اين شهر
بهقم چيست؟عفان عرض کرد: خدا و
رسولش و شما داناتريد. امام فرمود: اين شهرقم نامگذاري شد چون
مردمش با قائم آل محمد – عليه السلام – اجتماع و با او قيام و براي اواستقامت مي کنند و
ياريش مي نمايند.

10. سئل امير المؤمنين عليبن ابي طالب – عليه السلام – عن اسلم المدن و خير المواضع عند
نزول الفتن و ظهور السيف. فقال – عليه السلام – : اسلم المواضع يومئذ قصبه قم …
.

«بحار الأنوار، ج 57، ص 217»

از امير مؤمنان علي بن ابي طالب – عليه السلام – در باره سالمترين و بهترين شهرها و
موضعها به هنگام نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدنشمشيرها (ظاهراکنايه از جنگ و خونريزي است) سوال شد. حضرت فرمود: سالم
ترين نقاط در آن روز، شهر قم است. زمانيکه
در خراسان اغتشاش روي دهد و ميان مردم گرگان و طبرستان (مازندران و حدود و اطراف
آن از مشرق تا مغرب) جنگ درگيرد وسيستان خراب شود، در آن هنگام سالم ترين مواضع، شهر
قم است. قم شهري است که ازآنجا ياران بهترين مردم (قائم آل محمد – عليه السلام -) از جهت پدر و مادر
و جد و جده و عمو و عمه بر مي خيزند.

11. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : اهل خراسان اعلامنا و اهل قم انصارنا و اهل کوفه اوتادنا … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – عليه السلام – فرمود: خراسانيان پرچم هاي ما و اهل قم انصار ما
و کوفيان ميخهاي ما (ظاهرا مقصود آن است که کوفيان باعث ثباتأمر ائمه اطهار – عليه
السلام – شدند) هستند … .

12. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : الا ان لله حرما و هو مکه. الا ان لرسول الله حرما و هومدينه. الا ان لاميرالمؤمنين حرما و هو کوفه. الا ان حرمي و
حرم ولدي من
بعدي قم.

«مجالسالمؤمنين،
ج 1، ص 83»

امام صادق – عليه السلام – فرمود: آگاه باشيد خداوند حرمي دارد و آن مکه
است. آگاه باشيد رسول خداحرمي دارد و آن مدينه است. آگاه باشيد امير مؤمنان حرمي دارد و آن کوفه است
و آگاه باشيد
حرم
من و فرزندانم قم است.

13. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : ان لعلي قم ملکا رفرف عليها بجناحيه لايريدها جبار بسوء الااذا به الله کذئب الملح في الماء. ثم اشار الي عيسي بن عبدالله
فقال: سلام الله علي اهل قم … .

«بحار الأنوار، ج 57، ص 217»

امام صادق – عليه
السلام – فرمود: برفراز قم فرشته اي
بالهاي خود را برافراشته است. هيچ گردنکشي نسبت به قم سوء قصدنمي کند مگر آنکه خداوند او را نابود مي نمايد
چنانکه نمک در آب نابود مي شود. آنگاه امام به عيسي بن عبدالله اشاره کرد و فرمود:
سلام خداوند براهل قم باد. خداوند
سرزمينشان را با باران سيراب مي گرداند و برکاتش رابر آنان نازل مي کند و … آنان فقيه و عالم و با شعور و اهل فهم و روايت
هستند وعبادات را به خوبي به
جا ميآورند.

14. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : ان الله اختار من جميع البلاد کوفه و قم وتفليس.

«مستدرك الوسائل، ج 710، ص 205»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: خداوند از جميع بلاد، کوفه، قم و تفليس
را اختيار نموده است»

15. قال رسول الله – صلي
الله عليه و آله – : … و فتح اليه باباً من الجنة.

«بحارالانوار، ج 57، ص 212»

پيامبر اکرم – صلّي الله عليه و آله – فرمود: دري از درهاي بهشت به سوي (قم)
گشوده شد.

16. قال الامام الصادق – عليه
السلام – : اذا عمت البلايا، فالأمن في کوفة و نواحيها من السواد و قم من الجبل
نعم الموضع قم، للخائف الطائف.

«بحارالانوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: وقتي که بلاها شيوع پيدا کند، پس امنّيت
در کوفه و جوانب آن مي باشد و قم از جبل که نيکو موضعي است براي خائفان و سرگردان
ها.

17. قال الامام الصادق –
عليه السلام – : اذا فقد الأمن من العباد و رکب الناس علي الخيول و اعتذلوا النساء
و الطيب فالهرب الهرب عن … .

«بحارالانوار، ج 57، ص 214»

امام صادق – عليه السّلام – فرمود: وقتي که امنيت از سرزمينها رخت ببندد و
مردم بر اسبها سوار شده و از زنهاي حلالشان کناره گيرند (به لواط و زنا روي
آورند)؛ در اين حال بايد از جوار ايشان فرار کرد. (راوي گويد): گفتم فدايت شوم به
کجا فرار کنند؟ فرمود: به کوفه و نواحي آن و يا به قم و حوالي آن، همانا بلا و
مصيبت از اين دو مکان دفع شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید