الخصال

الخصال

خصال مجموعه بديعى از روايات است كه توسط محمد بن على بن حسين صدوق ـ در گذشته به سال 381 ه.ق ـ تنظيم و از زمان نگارش آن تاكنون به اعتبار و زيبايى ستوده شده است.
ويژگيهاى اين كتاب عبارتند از:
1 ـ شيخ صدوق در اين كتاب احاديثى را كه مشتمل بر «شماره اى» بوده اند، گردآورى كرده و به ترتيب اعداد در ابواب مختلف آورده است. اين شيوه نگارش و چينش احاديث موجب شده كه صفحات كتاب خصال موضوعات متفاوتى را در خود ثبت نمايد.
2 ـ تنوع موضوعات احاديث در اين كتاب، مطالعه آن را براى توده مردم شيرين، دلنشين و نشاط انگيز كرده است.
يشتر روايات خصال ناظر به مباحث اخلاقى و بيان رفتارها و صفات پسنديده يا نكوهيده است.
3 ـ خصال با شماره «يك» آغاز و به شماره «هزار هزار» (يك مليون) پايان مى يابد.
4 ـ شيخ صدوق سند كامل هر روايت را در آغاز آن بيان كرده است.
5 ـ خصال با تصحيح و تحقيق آقاى على اكبر غفارى بارها تجديد چاپ شده است. ترجمه فارسى اين كتاب به قلم آية الله محمّد باقر كمره اى همراه با متن عربى آن چاپ شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه