الخصال

الخصال

خصال مجموعه بدیعى از روایات است که توسط محمد بن على بن حسین صدوق ـ در گذشته به سال 381 ه.ق ـ تنظیم و از زمان نگارش آن تاکنون به اعتبار و زیبایى ستوده شده است.
ویژگیهاى این کتاب عبارتند از:
1 ـ شیخ صدوق در این کتاب احادیثى را که مشتمل بر «شماره اى» بوده اند، گردآورى کرده و به ترتیب اعداد در ابواب مختلف آورده است. این شیوه نگارش و چینش احادیث موجب شده که صفحات کتاب خصال موضوعات متفاوتى را در خود ثبت نماید.
2 ـ تنوع موضوعات احادیث در این کتاب، مطالعه آن را براى توده مردم شیرین، دلنشین و نشاط انگیز کرده است.
یشتر روایات خصال ناظر به مباحث اخلاقى و بیان رفتارها و صفات پسندیده یا نکوهیده است.
3 ـ خصال با شماره «یک» آغاز و به شماره «هزار هزار» (یک ملیون) پایان مى یابد.
4 ـ شیخ صدوق سند کامل هر روایت را در آغاز آن بیان کرده است.
5 ـ خصال با تصحیح و تحقیق آقاى على اکبر غفارى بارها تجدید چاپ شده است. ترجمه فارسى این کتاب به قلم آیه الله محمّد باقر کمره اى همراه با متن عربى آن چاپ شده است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید