الغدير

الغدير

الغدير شاهكار پژوهشى علّامه شيخ عبدالحسين امينى نجفى ـ در گذشته به سال 1349 ه.ش ـ است كه آشكارا بر حق مدارى، تلاش توانفرسا، حوصله وسيع و دقّت نظر شايان مؤلف گواهى مى دهد. علّامه امينى براى تأليف اين اثر بديع همه منابع مورد نياز موجود در كتابخانه هاى عمومى و خصوصى نجف اشرف را بررسى كرده، سپس براى تكميل گستره كار خود به ايران، سوريه، هند و تركيه مسافرت مى كند و مصادر مربوط به اين موضوع را با كوششى بى وقفه و حيرت انگيز مطالعه و بررسى مى نمايد: علّامه امينى خود در اين باره مى گويد: «من براى نوشتن الغدير ده هزار كتاب را از باى بِسمِ الله تا تاى تَمَّت خوانده ام و به صد هزار كتاب مراجعه مكرر داشته ام».
نكاتى چند پيرامون اين كتاب:
1 ـ اصل كتاب «الغدير» بيست جلد بوده كه تاكنون يازده مجلد آن به چاپ رسيده است.
2 ـ منابع ومصادر مورد استناد الغدير، به جهت رعايت قواعد منطقى جدل، احتجاج ومناظره، همه از منابع عالمان اهل سنت است. اين ويژگى كتاب همراه با اجتناب مؤلف از تعصّب ويكسونگرى، موجب شهرت جهانى الغدير شده است.
3 ـ الغدير با ذكر حادثه غدير آغاز مى شود وبه شماره راويان دست اول آن ـ كه به 110 نفر مى رسند ـ مى پردازد.
پس آثارى كه اسناد حديث در آن آمده، راويان بعدى، علما، مؤلفان و… مرتبط به واقعه غدير معرّفى مى شوند.
لاوه بر بررسى عالمانه صحّت حديث غدير، بحث مفصّلى در مفاد حديث، تحقيق واژگان، شواهد لفظى و معنوى منطبق بر مدّعاى شيعه ونيز برخى از مباحث مورد اختلاف شيعه و ديگران ـ مانند ايمان ابوطالب، مسأله زيارت، علم امام، جعل حديث و… ـ از مباحث طرح شده در الغدير است.
4 ـ ترجمه فارسى الغدير در 22 جلد توسط بنياد بعثت منتشر شده است.
5 ـ چاپ جديد الغدير همراه با تحقيق و تصحيح وتعليقات استاد سيد عبدالعزيز طباطبايى منتشر شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه