الغدیر

الغدیر

الغدیر شاهکار پژوهشى علّامه شیخ عبدالحسین امینى نجفى ـ در گذشته به سال 1349 ه.ش ـ است که آشکارا بر حق مدارى، تلاش توانفرسا، حوصله وسیع و دقّت نظر شایان مؤلف گواهى مى دهد. علّامه امینى براى تألیف این اثر بدیع همه منابع مورد نیاز موجود در کتابخانه هاى عمومى و خصوصى نجف اشرف را بررسى کرده، سپس براى تکمیل گستره کار خود به ایران، سوریه، هند و ترکیه مسافرت مى کند و مصادر مربوط به این موضوع را با کوششى بى وقفه و حیرت انگیز مطالعه و بررسى مى نماید: علّامه امینى خود در این باره مى گوید: «من براى نوشتن الغدیر ده هزار کتاب را از باى بِسمِ الله تا تاى تَمَّت خوانده ام و به صد هزار کتاب مراجعه مکرر داشته ام».
نکاتى چند پیرامون این کتاب:
1 ـ اصل کتاب «الغدیر» بیست جلد بوده که تاکنون یازده مجلد آن به چاپ رسیده است.
2 ـ منابع ومصادر مورد استناد الغدیر، به جهت رعایت قواعد منطقى جدل، احتجاج ومناظره، همه از منابع عالمان اهل سنت است. این ویژگى کتاب همراه با اجتناب مؤلف از تعصّب ویکسونگرى، موجب شهرت جهانى الغدیر شده است.
3 ـ الغدیر با ذکر حادثه غدیر آغاز مى شود وبه شماره راویان دست اول آن ـ که به 110 نفر مى رسند ـ مى پردازد.
پس آثارى که اسناد حدیث در آن آمده، راویان بعدى، علما، مؤلفان و… مرتبط به واقعه غدیر معرّفى مى شوند.
لاوه بر بررسى عالمانه صحّت حدیث غدیر، بحث مفصّلى در مفاد حدیث، تحقیق واژگان، شواهد لفظى و معنوى منطبق بر مدّعاى شیعه ونیز برخى از مباحث مورد اختلاف شیعه و دیگران ـ مانند ایمان ابوطالب، مسأله زیارت، علم امام، جعل حدیث و… ـ از مباحث طرح شده در الغدیر است.
4 ـ ترجمه فارسى الغدیر در 22 جلد توسط بنیاد بعثت منتشر شده است.
5 ـ چاپ جدید الغدیر همراه با تحقیق و تصحیح وتعلیقات استاد سید عبدالعزیز طباطبایى منتشر شده است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید