نماز اول وقت شاه کلید است

نماز اول وقت شاه کلید است

نقل است جوانی نزد عالم ربانی، حضرت آیهالله شیخ حسنعلی اصفهانی «نخودکی» آمد و گفت: سه قفل در زندگی ‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم!

قفل اول: دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم؛

قفل دوم: دوست دارم کارم برکت داشته باشد؛

قفل سوم: دوست دارم عاقبت ‌به ‌خیر شوم.

آیهالله اصفهانی فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان!

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟!

آیهالله اصفهانی(ره)فرمود: نماز اول وقت شاه کلید است.
نشریه افق حوزه یکشنبه 9 تیر 1392 به نقل از شیعه نیوز

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید