نزد خدا مسؤلید اگر به من تذکّر ندهید

نزد خدا مسؤلید اگر به من تذکّر ندهید

آيةالله‌العظمي آقا سيدجمال‌الدين گلپايگاني(ره) شاگرد برجسته و از اصحاب خاص آيةالله‌العظمي ميرزاي نائيني(ره) بود و هميشه در سمت راست ايشان مي‌نشست. آيةالله‌العظمي نائيني(ره) با اشخاصي چون آقا سيدجمال‌الدين گلپايگاني، آقا سيدمحمد شاهرودي و… در شبانه‌روز دو مرتبه در مسايل علمي به تبادل‌نظر مي‌پرداخت و علاقه‌مند بود شاگردانش از جهت علم و تقوا ممتاز و نخبه بار آيند و از اين روي اين افراد و عده اي ديگر به مقام والاي فقاهت و مرجعيت رسيدند. آن فقيه سترگ به آقا سيدجمال‌الدين گلپايگاني و سيدعبدالغفار مازندراني (امام جماعت مسجد بزرگ هندي نجف) گوشزد مي‌نمود: «شما نزد خداوند مسئول هستيد اگر از من خطايي سر بزند، به من تذکر ندهيد و مرا از هواها و لغزش‌ها متوجه نسازيد و چشم‌پوشي کنيد.»

منبع: پاسدار اسلام، شماره 239

مطالب مشابه