امید هم چنان میبارد

امید هم چنان میبارد

پیامبر (ص) نخستین پیامبر الهی نبود که وحی منحصراً بر او نازل گردد بلکه پیش از وی پیامبران دیگری بوده‌اند که وحی الهی به آن‌ها نازل می‌شد، چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم همین موضوع را به رسول خود (ص) یادآوری کرده و فرموده است:همانگونه که بر پیامبر اسلام (ص) وحی نازل می‌شد بر انبیاءدیگر نیز وحی نازل می‌گردید. ومیان وحی به انبیاء گذشته و وحی به پیامبر اسلام (ص) در اصل مدلول وحی، تفاوتی وجود نداشت ولی نزول وحی بر پیامبر اسلام (ص) غالباًبه وسیله جبرئیل (ع) صورت می‌گرفت، در حالی که وحی بر انبیاءدیگر، گاهی در خواب وگاهی از پس پرده وگاهی به وسیله فرشته وحی انجام می‌گرفت.
مراحل وحي
1 به شکل رویای صادقه که همه چیز را پیامبر (ص) در آن چون روشن بامدادی می‌دید.
2 پیامبر (ص) در دل خود با فرشته دیدار داشت بدون اینکه با چشم ببیند، اما به علم ضروری می‌دانست و یقین داشت که این وحی الهی است نه الهام.
3 فرشته به سیمای مردی آراسته پیدا می‌شد وبدو پیام می‌دهد، پیامبر (ص) نیز این پیام را دریافت می‌دارد.
4 پیام چون آوای جَرَسی بر گوش می‌نشیند واین سخت‌ترین حالات است.
5 جبرئیل امین به سیمایی که آفریده شده، با شکوه وپر هیبت پدیدار می‌شود وپیام را ابلاغ می‌کند.
6 پیامبر در آسمان‌ها ست وپیام خدا را، بی حرف وصوت، بدون واسطه وپیام آور دیگری دریافت می‌دارد؛ چون نماز و…
7 همچون موسي، وحي الهي را مستقيم وبي واسطه می‌شنود، اما چيزي ديده نمی‌شود.
وحي هادر چه مواقعي فرود می‌آمد
1 گاهی حضرت رسول (ص) درباره حوادث ويا مسائلي، مستقيم ويا غير مستقيم، مورد پرسش قرار می‌گرفت وپاسخ آن‌ها بدو وحي می‌شد؛ مثلاً مساله به كار بردن عطر در موقع عمره، به خانه ماندن ومعاف شدن از شركت در جهاد و…
2 وحی در حالات مختلف فرود می‌آمد همچون وقتي كه پيامبر (ص) سوار بود، مشغول غذا خوردن بود ويا بر فراز منبر بود و…چنين نبود كه هر وقت پيامبر انتظار دارد همان موقع وحي نازل شود.
فرشته وحي به انواع گوناگوني فرود می‌آمد
1 چندبار به صورت اصلي يك فرشته برحضرت رسول (ص) پديدار گردید واز آسمان با او سخن می‌گفت.
2 زمانی در پيكر انساني كه حاضران مجلس او را می‌دیدند وسخنش را می‌شنیدند.
3 وقتی هم بر پيغمبر اكرم (ص) پنهاني فرود می‌آمد وديده نمی‌شد، اما اثر تغيير وانفعال بر صاحب رسالت پديدار می‌گردید.
حالات وحي
1 دریافت وحي در يك گفتگوي عادي، چون سخن گفتن دو مرد با هم.
2 شنیدن بانگ جَرَس ويا آواي كوبيدن دو فلز به هم ويا صداي زنبور عسل.
3 درآغاز، پيامبر (ص) به هنگام دريافت وحي، زبان خود را تند وسريع به آيات وحي شده می‌گرداند كه دستور رسيد در اين كارعجله نكند.
4 دریافت وحي به شكل دميدن در ذهن وعقل.
5 گاهی حال التهاب وبرافروختگي داشت كه براي تسكين او (ص) را با آب سرد شستشو می‌دانند واورامي پو شاندند.
6 یا چنان گرم می‌شد كه در روز سرد؛ عرق از سر وپيشانيش می‌ریخت.
7 گاهی با پارچه اي سر وبدن را می‌پوشاند.
8 زمانی رنگ رخسارش به قرمزي و يا كبودي می‌زد.
9 وقتی هم خواب آلوده می‌نمود، یا به اغماءو غشي دچار می‌شد.
10 هنگامی هم نگاه به آسمان وجوانب خود می‌دوخت وسري تكان می‌داد ويا سر به پايين می‌انداخت.
11 گاهی رنج شديدي تحمل می‌کرد، ولي زماني هم سبک‌تر بود.
12 وقتی چنان سنگين می‌شد كه چارپائي كه سوار بود از رفتن باز می‌ماند ويا با زانو به پيش گردن چار پا می‌زد، ويا زانوئي كه زير پايش قرار گرفته بود به شدت فشرده می‌شد.
13 گاهی دچار سردرد می‌شد.
حالات حضرت رسول (ص) هنگام نزول وحي
۱ حارث بن هشام كه روز فتح مكه ايمان آورده بود وظاهراً اواخر وحي است كه از رسول خدا (ص) می‌پرسد كه وحي چگونه می‌آید؟
پيامبر (ص) فرمود: اوقاتي چنان باشد كه آواي جَرَس آيد «صلصله الجَرَس» وآن برمن سخت‌ترین باشد، بعد از من دور می‌شود ومن «وحی» را حفظ کرده‌ام.
2 واوقاتي فرشته بيايد مردی «ويا جوانی» وآنچه گويد بشنوم و بدانم واين بر من سبک‌تر است.
3 رسول الله (ص) عادت داشت كه بر اثر شدت وحي لبان خود را حركت بد هد؛ ويا در بدو امر در فرا گرفتن آيات قرآني شدت می‌ورزید وبراي به خاطر سپردن، آن را به زبان می‌آورد تا اينكه نازل شد؛ از آن پس او گوش می‌کرد تا جبرئيل وحي را بگذارد وپس از آن، هر چه وحي شده بود او قرائت می‌کرد.
سخن پاياني
به هر حال، این‌ها چگونگي دريافت وحي وصورت ها وحالا ت مختلف آن بود كه در روايات واخبار تاكنون باز گفته‌اند؛ بنده در پايان اقرارمي دارم مطالبي كه بيان شد قطره اي ازاقيانوس عظيم وحي الهي است كه از جانب خداي متعال درخواست می‌دارم كه مرا درمطالعه بيشتر اين معاني استوارگرداند.
منبع: 1)تاريخ قرآن راميار
2) تاريخ قرآن حجتي «ختامه مسك»

مطالب مشابه