هشت دانه خرما

هشت دانه خرما

نویسنده: محدثه رضایی
نزدیک می روم رسول خدا دستمال را از روی ظرف بر می دارند. پر از خرماست . چند دانه می خورند . به خودم جرأت می دهم . آهسته می گویم : یا رسول الله یک دانه خرما به من بدهید .
لبخندی می زنند و به من یک دانه خرما می دهند. خرما را می گیرم و در دهانم می گذارم . از تمام خرماهایی که در عالم خورده ام شیرین تر و خوش طعم تر است .
مزه خوبش توی دهانم می پیچد . هنوز توی ظرف خرما هست . به رسول خدا نگاه می کنم و یک دانه دیگر درخواست می کنم . باز هم یک دانه به من می دهند . این یکی را بیشتر توی دهانم نگاه می دارم و مزه مزه می کنم . چه قدر خوشمزه است . با خجالت به رسول الله نگاه می کنم : یا رسول الله اگر می شود …
همین طور پشت سر هم چند دانه طلب می کنم و حضرت به من می دهند . هشت تا خرما تا به حال خورد ه ام .عجب خرماهایی هستند . هنوز سیر نشده ام . هنوز دلم یکی دیگر می خواهد . می گویم : یا رسول الله اگر می شود باز هم بدهید . حضرت می فرماید : کافی است !
از خواب می پرم . عجب خرماهایی بودند! به دور وبرم نگاه می کنم با خودم می گویم :عجب خوابی دیدم .بهتر است فردا خدمت امام صادق علیه السلام بروم تا خوابم را برایش تعریف کنم .
وارد اتاق امام می شوم . روبه رویشان یک سبد پر از خرماست . سرگرم خوردن هستند.می گویم :فدایتان شوم یک دانه خرما بدهید .
ایشان می دهند و من می خورم . عجیب است مزه اش مانند همانی است که در خواب خوردم . یکی دیگر در خواست می کنم . این قدر می گیرم تا می رسد به هشت دانه خرما .چه قدر خوردن شان لذت دارد . دلم یکی دیگر می خواهد . می گویم :یک دانه دیگر به من بدهید !
امام صادق علیه السلام می فرماید :اگر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو بیشتر می داد من هم می دادم .
تعجب می کنم ، به یاد خوابم می افتم چه خرماهای شیرینی .
منبع: ماهنامه ی دیدار آشنا .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید