خلفای معاصر امام صادق(ع)

خلفای معاصر امام صادق(ع)

امام صادق – علیه‏السلام – در سال ۱۱۴ به امامت رسید. دوران امامت او مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال ۱۳۲ به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان که از این تاریخ آغاز گردید.
امام صادق – علیه‏السلام – از میان خلفای اموی با افراد زیر معاصر بود:
۱ – هشام بن عبدالملک (۱۰۵ – ۱۲۵هق).
۲ – ولید بن یزید بن عبدالملک (۱۲۵ – ۱۲۶).
۳ – یزید بن ولید بن عبدالملک (۱۲۶).
۴ – ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۷۰روز از سال ۱۲۶).
۵ – مروان بن محمد مشهور به مروان حمار (۱۲۶ – ۱۳۲).
و از میان خلفای عباسی نیز معاصر بود با:
۱ – عبداللّه بن محمد مشهور به سفاح (۱۳۲ – ۱۳۷).
۲ – ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی (۱۳۷ – ۱۵۸).

مهدی پیشوایی- سیره پیشوایان، ص۳۴۹

مطالب مشابه