خلفای معاصر امام صادق(ع)

خلفای معاصر امام صادق(ع)

امام صادق – علیه‏السلام – در سال 114 به امامت رسید. دوران امامت او مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال 132 به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان که از این تاریخ آغاز گردید.
امام صادق – علیه‏السلام – از میان خلفای اموی با افراد زیر معاصر بود:
1 – هشام بن عبدالملک (105 – 125هق).
2 – ولید بن یزید بن عبدالملک (125 – 126).
3 – یزید بن ولید بن عبدالملک (126).
4 – ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (70روز از سال 126).
5 – مروان بن محمد مشهور به مروان حمار (126 – 132).
و از میان خلفای عباسی نیز معاصر بود با:
1 – عبداللّه بن محمد مشهور به سفاح (132 – 137).
2 – ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی (137 – 158).

مهدی پیشوایی- سیره پیشوایان، ص349

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید