هفت چيزی كه بدون هفت چيز ديگر تمسخر آميز است

هفت چيزی كه بدون هفت چيز ديگر تمسخر آميز است

امام علی‌بن‌موسی‌الرضا عليه‌السلام:
هفت چيز است كه بدون هفت چيز ديگر مسخره آميز است:
كسى كه به زبان خود استغفار كند اما در دلش [از گناه] پشيمان نباشد خودش را مسخره كرده است.
كسى كه از خدا بهشت بخواهد امّا در برابر سختي‌ها شكيبا نباشد خود را به سخره گرفته است.
كسى كه خواهان موفقيت باشد امّا نكوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است.
كسى كه جوياى دورانديشى باشد امّا احتياط نورزد خودش را ريشخند كرده است.
كسى كه از آتش دوزخ به خدا پناه برد امّا خواهشهاى دنيايى را رها نكند خود را به باد تمسخر گرفته است.
کسی که به یاد مرگ افتد و خود را مهیای آن نسازد خود را مسخره کرده است.
و كسى كه خدا را ياد كند ولى براى ديدار او نشتابد خود را ريشخند كرده است.

مطالب مشابه