هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر تمسخر آمیز است

هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر تمسخر آمیز است

امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام:
هفت چیز است که بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز است:
کسى که به زبان خود استغفار کند اما در دلش [از گناه] پشیمان نباشد خودش را مسخره کرده است.
کسى که از خدا بهشت بخواهد امّا در برابر سختی‌ها شکیبا نباشد خود را به سخره گرفته است.
کسى که خواهان موفقیت باشد امّا نکوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است.
کسى که جویاى دوراندیشى باشد امّا احتیاط نورزد خودش را ریشخند کرده است.
کسى که از آتش دوزخ به خدا پناه برد امّا خواهشهاى دنیایى را رها نکند خود را به باد تمسخر گرفته است.
کسی که به یاد مرگ افتد و خود را مهیای آن نسازد خود را مسخره کرده است.
و کسى که خدا را یاد کند ولى براى دیدار او نشتابد خود را ریشخند کرده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید