بندگان خاصّ خدا

بندگان خاصّ خدا

بندگان خاصّ خدا چنين كسانى اند:
1- با تواضع در زمين حركت مى كنند؛
2- آن گاه كه جاهلان اينان را به عتاب خطاب مى كنند با سلامت نفس و زبان خوش جواب مى دهند؛

3- شب ها را به عشق خدا و براى رضايت او به سجده و قيام سپرى مى كنند؛

4- دايم با دعا و تضرّع مى گويند : پروردگارا! عذاب جهنّم را از ما دور كن كه بد عذابى است و جهنّم بد منزل و بد سرانجامى است ؛
5- در انفاق كردن اسراف نمى كنند و ميانه روى را پيشه ی خود مى سازند؛

6- براى خدا شريك قائل نمى شوند و فقط خداى را مى خوانند؛

7- از قتل و جنايت كه خدا آن را حرام كرده است ، پرهيز می كنند؛

8- هرگز گرد عمل زشت زنا نمى گردند كه هر كس مرتكب اين عمل زشت شود، كيفر جاودانه اش را خواهد ديد و در قيامت عذابش دو چندان خواهد شد، مگر كسانى كه توبه كنند و اعمال نيكى انجام دهند كه در اين صورت ، خداوند گناهان آنان را به ثواب مبدّل خواهد كرد و هر كس توبه كند؛ البتّه خداوند توبه اش را مى پذيرد؛

9- به ناحق شهادت نمى دهند؛
10- هرگاه به كار بيهوده و زشتى از مردم هرزه بگذرند، بزرگوارانه از آن در گذرند؛

11- هرگاه متذكّر آيات الهى شوند، همچون كوران و كران از كنار آن نمى گذرند؛ بلكه با دلى آگاه و چشمى بينا آن را مشاهده كرده و در آن تأمّل مى كنند تا به مقام معرفت و ايمان شان افزوده شود.

12- به هنگام دعا با خداى خود مى گويند : پروردگارا! از همسران و فرزندان ما كسانى را قرار ده كه مايه ی روشنى چشم ما شوند و ما را سرخيل پاكان جهان و پيشواى پرهيزگاران قرار بده ! پاداش صبر چنين بندگانى قصرهاى بهشتى خواهد بود كه در آن جا با سلام و درود و شادمانى با يكديگر ملاقات مى كنند و در بهشت زيباى براى ابديت و هميشه (جاودان ) خواهند بود.
اى پيامبر! به امّت بگو : اگر دعا و ناله و زارى تان نبود، خدا به شما هيچ توجّه و اعتنايى نداشت ؛ زيرا شما در گذشته آيات خدا و پيامبران الهى را تكذيب كرده ايد و اين تكذيب ، دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد (پس با دعا آن را جدا كنيد).

کتاب پندهای حکیمانه ؛ حضرت علاّمه حسن زاده ی آملی حفظه الله

مطالب مشابه