برنامه های تفريحی جوانان

برنامه های تفريحی جوانان

مقدمه:
عالم جواني، آميزه اي شيرين و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتياق و احساس و انديشه در زندگي انسان است. جوانان، شريان گرم و حياتي جوامع، وجدان آگاه و بيدار ملت ها و بازوان کارآمد و تواناي دولت ها محسوب مي شوند. درايت و هوشمندي اسلامي و انقلابي ايجاب مي کند که با تلاش و مجاهدت عمومي و بهره گيري از توانايي ها و امکانات ملي، فضاهاي سالم فرهنگي براي پرورش روح هاي شفاف و روشن جوانان فراهم شود تا گل ايمان و معنويت در گلستان وجودشان بشکفد و گلاب کمال و فضيلت در بوستان ضميرشان بجوشد.
برنامه کانون خانوادگي
ـ تشويق و ترغيب جوانان به نرمش و ورزش ساده در محدوده فضاي آزاد خانه و خانواده
ـ تهيه امکانات و وسايل لازم براي سرگرمي هاي سالم فکري نسل جوانان در محيط خانواده
ـ ترغيب جوانان به استفاده از نشريات و مجلات مفيد ورزشي براي سرگرمي در محيط خانواده
ـ انتقال تجربيات مفيد ورزشي و بازي هاي سنّتي براي سرگرمي نسل جوان در کانون خانواده
ـ آموزش و توجيه جوانان در خصوص شيوه هاي تنظيم برنامه هاي اوقات فراغت در خانواده
ـ ايجاد تعادل در فعاليت هاي گوناگون جوانان اعم از کار، عبادت، استراحت، ورزش و تفريحات
ـ تنظيم برنامه هاي غذايي نوجوانان در جهت حفظ آمادگي بدني و تأمين سلامت رواني آنان
ـ فراهم ساختن شرايط و فضاي سالم فرهنگي و ايجاد امنيت خاطر براي نسل جوان در محيط خانواده
ـ اجراي ورزش صبحگاهي در فضاهاي سبز و پارک هاي عمومي به کمک مربيان ورزش
ـ اقدام و مبادرت به گردش هاي دسته جمعي در باغ ها، پارک ها و فضاهاي سبز همراه با جوانان
ـ اختصاص ساعاتي از اوقات فراغت جوانان به تماشاي مسابقات ورزشي و تفريحي تلويزيون
ـ حضور جوانان و اعضاي خانواده براي تماشاي بازي هاي نمايشي و جشنواره هاي ورزشي
ـ همکاري و همراهي والدين با جوانان در ورزش هاي کوهستاني و تفريحات سالم در تعطيلات هفتگي
ـ توجيه نسل جوان در خصوص وسيله بودن ورزش و اجتناب از هدف سازي آن در زندگي
ـ تلاش در جهت تقويت روحيه حق طلبي، آزادگي، گذشت و فداکاري در ورزشکاران جوان
ـ تشويق جوانان به ورزش هاي سنّتي به منظور تکوين و تقويت روحيه جوانمردي و فتوّت در آنان
ـ تلاش در جهت فراهم ساختن شرايط و امکانات عضويت جوانان در باشگاه ها و مؤسسات ورزشي
ـ همکاري مستمر با کانون هاي فرهنگي و ورزشي در جهت غني سازي برنامه هاي تفريحي جوانان
ـ حضور والدين در مسابقات ورزشي نهادهاي فرهنگي و تربيتي براي تشويق فرزندان (به تفکيک جنس)
ـ تهيه جوايز و هداياي ورزشي براي فرزندان ورزشکار و ممتاز در مسابقات رشته هاي ورزشي
ـ آگاه ساختن نسل جوان نسبت به ضرورت فراگيري شيوه هاي دفاع شخصي و آيين رزمي
ـ ايجاد فضاي سبز و گلستان هاي کوچک و محدود در محيط خانواده براي استفاده و سرگرمي جوانان
ـ استفاده از موسيقي سنّتي ايران براي ايجاد آرامش و تأمين بهداشت رواني جوانان در خانواده
ـ برنامه ريزي فصلي براي سرگرمي جوانان با صيد و شکار در طبيعت اطراف محل زندگي
برنامه محيط هاي آموزش و دانشگاهي
ـ آموزش انواع بازي هاي محلي و سنّتي به نسل جوان در واحدهاي آموزشي و مراکز فرهنگي وابسته
ـ ايجاد فرصت براي جوانان در استفاده از ورزش هاي همگاني متناسب با فضاي فرهنگي مدرسه و دانشگاه
ـ سنجش توانايي هاي خاص بدني جوانان جهت انتخاب رشته هاي ورزشي متناسب با استعداد آنان
ـ تدوين و تنظيم برنامه شيوه هاي سالم سازي جسم و روان در جريان فعاليت هاي زندگي
ـ استفاده از مؤسسات و مجتمع هاي ورزشي منطقه براي سرگرمي و تفريح دانش آموزان و دانشجويان
ـ ايجاد مکان هاي ورزشي براي دختران جوان در مؤسسات آموزشي و محيط هاي دانشگاهي
ـ برنامه ريزي در جهت تعميم انديشه ابزاري ورزش و اجتناب از هدف سازي آن در زندگي جوانان
ـ تقويت روحيه حق طلبي، آزادگي، گذشت و جوانمردي در جوانان به کمک ورزش هاي پهلواني
ـ توجيه و تفهيم جوانان ورزشکار در ابعاد اخلاقي و فرهنگي و مراعات موازين اسلامي در عرصه ورزش
ـ تهيه امکانات اوليه و مقدماتي براي تمرينات ساده ورزشي جوانان در واحدهاي مختلف آموزشي
ـ ترغيب جوانان به ورزشهاي رزمي و دفاعي به منظور تقويت روحيه مقاومت و ايستادگي در آنان
ـ فراهم ساختن امکانات و شرايط تشکيل تيم هاي ورزشي و برگزاري مسابقات در رشته هاي مختلف
ـ برگزاري مسابقات ويژه بازي هاي سالم فکري بين دانش آموزان و دانشجويان در ساعات فراغت آنان
ـ برگزاري مسابقات ورزشي بين دانش آموزان و دانشجويان در سطح منطقه اي، کشوري و جهاني
ـ برگزاري المپيادهاي ورزشي براي دانشجويان ورزشکار در سطح دانشگاه هاي داخل و خارج کشور
ـ معرفي ورزشکاران نمونه و ممتاز در مدارس و دانشگاه ها و اعطاي جوايز شايسته به آنان
ـ برگزاري جلسات هفتگي در خصوص تبادل تجربيات و معرفي ابعاد تربيتي ورزش براي جوانان
ـ نمايش فيلم هاي مستند درباره نقش فرهنگي و تربيتي ورزش در پيشگيري از مفاسد اجتماعي
ـ برپايي جشنواره هاي فرهنگي ـ ورزشي براي جوانان به منظور ايجاد نشاط و آمادگي براي فعاليت هاي زندگي
ـ تشکيل اردوهاي فرهنگي ـ ورزشي و تنظيم برنامه هاي ويژه براي تقويت روحيه جمعي و سازگاري جوانان
ـ تنظيم برنامه هاي مقطعي براي نسل جوان در خصوص ورزش هاي کوهستاني در روز هاي تعطيل
ـ استفاده از تلويزيون آموزشي براي نمايش مسابقات ورزشي و معرفي فنون ورزشي به نسل جوان
ـ اهتمام نسبت به تهيه جزوات و نشريات خاص آموزش فنون رشته هاي ورزشي براي نسل جوان
ـ تنظيم برنامه برگزاري سيرک ورزشي و بازي هاي نمايشي در مراکز آموزشي کشور (فصلي)
برنامه محله زندگي
ـ استقرار امکانات و وسايل ورزشي در خانه فرهنگ محله براي استفاده جوانان در روزهاي تعطيل
ـ تشکيل تيم هاي محلي از نوجوانان و جوانان در محله هاي شهري و روستايي به کمک نهادهاي محلي
ـ برگزاري مسابقات ورزشي بين تيم هاي محلي و اعطاي جوايز شايسته به تيم ها و افراد برگزيده
ـ استفاده مقطعي از ابزارهاي ورزشي و تفريحي براي سرگرمي و نشاط جوانان در مناطق مختلف
ـ تهيه نشريات ورزشي براي مطالعه و سرگرمي فکري جوانان در باشگاه ها و سالن هاي ورزشي محلات
ـ نام گذاري سالن ها و باشگاه هاي ورزشي محلي به اسامي ورزشکاران نمونه و مردمي در مناطق مختلف
ـ تنظيم برنامه در خصوص ديدار جوانان ورزشکار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان محله
ـ همکاري و همراهي والدين با جوانان در ورزش هاي ساده و همگاني مکان هاي ورزشي محلات
ـ استفاده از فضاهاي باز و زمين هاي خارج از محدوده براي ايجاد زمينه ورزشي فوتبال و واليبال
ـ توسعه فضاهاي سبز، باغ ها و گردشگاه هاي محلي و منطقه اي براي تفريح و سرگرمي جوانان
ـ ارتباط مستمر مربيان تربيتي و مربيان ورزش با جوانان در مکان هاي ورزشي محلات و مناطق
ـ تشکيل کميته بهداشتياران جوان براي اعمال مراقبت هاي بهداشتي در جريان فعاليت هاي ورزشي
ـ تزيين کوچه هاي محله زندگي در اعياد و جشن هاي ملي و مذهبي با همياري جوانان محلات
ـ ايجاد کانون هاي محلي براي تجمع و تفريحات سالم جوانان به کمک شهرداري هاي مناطق مختلف
ـ ايجاد سالن هاي کوچک سرپوشيده در پارک هاي محلي براي ورزش و سرگرمي جوانان در روز هاي تعطيل
ـ همکاري داوطلبانه جوانان با خانه هاي فرهنگ در برگزاري ورزش هاي نمايشي براي ساکنان محله
ـ بکارگيري تلويزيون در باشگاه هاي محلي جهت نمايش مسابقات مهم ملي و جهاني براي جوانان
ـ تأسيس مکان هاي ورزشي جهت تمرينات ساده و انفرادي جوانان در محله هاي شهري و روستايي
ـ تهيه کامپيوتر و ابزارهاي بازي فکري براي سرگرمي جوانان در خانه فرهنگ محلات
ـ تأسيس صندوق ورزش براي تهيه امکانات ورزشي جوانان در محله ها به کمک شهرداري هاي مناطق
ـ ايجاد گلستان ها و فضاهاي سبز براي زيبا سازي محلات و باغباني جوانان در اوقات فراغت
ـ استفاده از نوارهاي طبيعت و موسيقي سنّتي در پارک ها براي تأمين بهداشت رواني اهالي محل
ـ بکارگيري جوانان ورزشکار براي کنترل و مراقبت و تأمين آرامش و امنيت عمومي محلات
ـ اختصاص فضاهايي به منظور ايجاد ميدان اسب سواري و تير اندازي براي سرگرمي جوانان
برنامه کانون هاي فرهنگي و هنري
ـ برنامه ريزي در خصوص آميختن ورزش با آموزش هاي تربيتي، مذهبي و اخلاقي جوانان
ـ برگزاري دوره هاي آموزش رزمي و دفاعي براي تقويت روحيه حماسي و سلحشوري جوانان
ـ اجراي مسابقات ورزشي به تناسب سن، جنس، سطح توانايي ها و مهارت هاي فني نسل جوان
ـ اهداي جوايز ارزنده و کاپهاي ورزشي به ورزشکاران برگزيده جوانان در مسابقات مختلف
ـ تهيه دستگاه هاي بازي فکري و سرگرم کننده براي استفاده نوجوانان در اوقات فراغت
ـ تخصيص تعدادي از سالن هاي عمومي کانون ها براي تمرينات ورزشي نوجوانان ورزشکار
ـ تلاش در جهت شناسايي انواع ورزش هاي محلي و سنّتي براي معرفي اطلاع رساني به نوجوانان
ـ تبيين جاذبه هاي صادق و کاذب ورزش براي جوانان جهت توسعه آگاهي و بينش اجتماعي آنان
ـ تنظيم برنامه براي بکار گيري ورزش در جهت تقويت روحيه آزادگي، آزاد منشي و وارستگي جوانان
ـ معرفي ضوابط شرعي در عرصه ورزش براي تنظيم رفتارها و مناسبات ورزشکاران با يکديگر
ـ ايجاد تعادل و توازن در فعاليت هاي ورزشي و فراغتي جوانان بر اساس برنامه ريزي شبانه روزي
ـ فراهم ساختن ابزارها و امکانات رفاهي جوانان در برنامه هاي داخلي کانون هاي فرهنگي ـ هنري
ـ استفاده از تلويزيون آموزشي براي نمايش فيلم هاي مستند ورزشي در اوقات فراغت جوانان
ـ پخش مسابقات ورزشي در سطح ملي و جهاني براي جوانان در ساعات فراغت و روزهاي تعطيل
ـ نمايش فيلم هاي آموزنده در خصوص معرفي اهل فتوت و آداب و رسوم زندگي جوانمردان به نوجوانان
ـ اختصاص سالني از محل کانون هاي فرهنگي به بازي هاي فکري و کامپيوتري و مطالعات ورزشي جوانان
ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي ـ ورزشي براي سرگرمي جوانان در مناطق مختلف شهري و روستايي
ـ نمايش سيرک و ورزش هاي رزمي و پهلواني براي جوانان در مناطق مختلف شهري، روستايي و عشايري
ـ تشکيل اردوهاي فرهنگي ـ ورزشي براي گذران مفيد اوقات فراغت نسل جوان (فصلي)
ـ کنترل و مراقبت رفتاري ورزشکاران در اردوها و برنامه هاي جمعي آنان در اوقات فراغت
ـ تشکيل کميته بهداشتياران جوان براي اعمال مراقبت هاي بهداشتي در فعاليت هاي ورزرشي کانون ها
ـ احيا و تقويت ورزش هاي سنّتي خصوصاً ورزش باستاني (زور خانه اي) و کشتي پهلواني
ـ معرفي و تشويق ورزشکاران نمونه در مناسبت هاي مقتضي با حضور مسئولان، والدين و مربيان
ـ برگزاري مراسم تجليل و تقدير از ورزشکاران ممتاز و نمونه جوان در سطح ملي (الگوسازي)
برنامه مساجد و کانون هاي مذهبي
ـ تبليغ به منظور دميدن روح تعهد، حميت، تعاون و همکاري بين ورزشکاران جوان از منابر
ـ طرح و معرفي نمونه ها و الگوهاي رفتاري از صالحان و جوانمردان براي ورزشکاران جوان
ـ همکاري با مؤسسات و سازمان هاي ورزشي در نشر و تبليغ موازين اخلاقي و ارشاد فکري جوانان
ـ همکاري با نهادهاي فرهنگي و تربيتي به منظور تسهيل فعاليت هاي ورزشي و سرگرم کننده نسل جوان
ـ ايجاد سرگرمي هاي مفرّح در کانون هاي فرهنگي مساجد و مراکز ديني براي گذران اوقات فراغت جوانان
ـ تخصيص محلي از بناي مساجد به ورزش هاي رزمي و دفاعي جوانان عضو کانون هاي مذهبي
ـ انتخاب مربيان مؤمن و صالح براي تربيت بدني و تمرينات ورزشي جوانان مستعد و علاقه مند
ـ فراهم ساختن امکانات براي جوانان علاقه مند به ورزش از طريق خود ياري مؤمنين محل
ـ تشکيل تيم هاي ورزشي از جوانان عضو کانون هاي فرهنگي مساجد و انجمن هاي مذهبي مناطق
ـ همکاري هيات و انجمن هاي مذهبي محله هاي شهري و روستايي با تيم هاي ورزشي مختص جوانان
ـ برگزاري مسابقات محلي بين کانون هاي فرهنگي مساجد در امور ورزشي و سرگرمي هاي سالم
ـ حضور امام جماعت مساجد در مراسم اهداي جوايز و ورزشکاران برگزيده در مسابقات ورزشي
ـ همراهي امام جماعت مسجد با کوهنوردان جوان براي آموزش هاي ديني در جريان کوهپيمايي
ـ استفاده از وجوهات شرعيه براي پوشش فعاليت هاي ورزشي و سرگرمي هاي سالم جوانان محلّه
ـ استفاده از کمک هاي مردمي اماکن مذهبي و مشاهد مقدسه براي پوشش امور فراغتي جوانان
ـ فراهم ساختن امکانات و وسايل زيارتي ورزشکاران به مشاهد مقدسه و امکان متبرکه کشور
ـ جمع آوري وجوهات شرعيه و کمک هاي مردمي انجمن هاي مذهبي جهت ايجاد تأسيسات ورزشي
ـ توسعه و تجهيز مکان هاي ورزشي ويژه جوانان به کمک در آمدهاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
ـ مجهز ساختن پايگاه هاي مقاومت بسيج به کامپيوتر براي بازي ها و سرگرمي هاي فکري جوانان
ـ استفاده از تلويزيون و ويدئو براي نمايش مسابقات ورزشي ملي و جهاني در مساجد و انجمن ها
ـ برگزاري اردوهاي ورزشي و تفريحي جهت ايجاد سرگرمي هاي سالم و مفرّح براي جوانان منطقه
ـ تأسيس زورخانه براي تعميم ورزش باستاني و روحيه پهلواني در فضاي فرهنگي مساجد
ـ نمايش حرکات موزون ورزشي به مناسبت اعياد و جشنهاي ملي و مذهبي در کانون هاي فرهنگي مساجد
ـ تهيه ابزارها و وسايل بازي فکري و سرگرم کننده براي کانون هاي فرهنگي مساجد و مراکز ديني
برنامه محيط هاي شغلي و اداري
ـ ايجاد تعادل و توازن در فعاليت هاي ورزشي، استراحت و کار و تلاش جوانان در محيط کار و شغل
ـ آموزش ورزش هاي رزمي و دفاعي به کارگران و کارمندان جوان در محيط هاي شغلي و اداري
ـ تهيه وسايل و ابزارهاي لازم براي بازي هاي فکري کارمندان و کارگران در محيط هاي شغلي و اداري
ـ اختصاص مکان هاي ورزشي و تفريحي در دستگاه هاي دولتي براي استفاده جوانان در اوقات فراغت
ـ افزايش قابليت ها و تقويت توانايي هاي جوانان در ايجاد سرگرمي هاي ساده و ايجاد تنوع در فعاليت ها
ـ تخصيص سالني در محل اشتغال جوانان براي سرگرمي و ايجاد تنوع در فعاليت هاي روزمره
ـ ايجاد فرصت براي استفاده جوانان شاغل از برنامه هاي ورزشي صدا و سيما در اوقات فراغت
ـ برگزاري مسابقات ورزشي براي کارکنان مؤسسات اداري و شغل در تعطيلات هفتگي و سالانه
ـ احيا و تقويت ورزش هاي سنّتي خصوصاً کشتي براي جوانان در واحدهاي اداري و شغلي
ـ ساماندهي به فعاليت داوطلبانه جوانان شاغل جهت تشکيل تيم هاي ورزشي در رشته هاي مختلف
ـ تنظيم برنامه هاي اردويي براي ورزشکاران برگزيده در مسابقات ورزشي مؤسسات و ادارات دولتي
ـ تأسيس زورخانه در مجتمع هاي اداري و شغلي براي تمرينات ورزشي کارمندان و کارگران جوان
ـ همکاري داوطلبانه کارمندان و کارگران در تزيين و زيباسازي جلوه هاي ظاهري محيط کار و شغل
ـ اجراي نمايش هاي جذاب در محيط هاي شغلي و اداري براي سرگرمي و نشاط کارکنان جوان
ـ فراهم ساختن امکانات بازديد از نمايشگاه ها و موزه هاي مردم شناسي براي جوانان شاغل
ـ برگزاري جشنواره هاي ورزشي براي کارمندان و کارگران جوان در مؤسسات اداري و شغلي (فصلي)
ـ تنظيم قراردادنامه هاي دوره اي جهت استفاده کارمندان و کارگران از امکانات مؤسسات ورزشي
ـ ايجاد گلستان ها و فضاهاي سبز در محيط هاي شغلي براي استفاده جوانان شاغل و اوقات فراغت
ـ تهيه وسايل و امکانات براي سرگرمي هاي سالم و تفريحي جوانان در محيط هاي نظامي و انتظامي
ـ برگزاري مسابقات و جشنواره هاي ورزشي در محل استقرار نيروهاي نظامي و انتظامي (فصلي)
ـ ايجاد فضاهاي ورزشي و تفريحي در پادگان ها براي سرگرمي و استفاده سربازان و درجه داران
ـ فراهم ساختن امکانات و تفريحات سالم فکري و جسمي براي سربازان و درجه داران جوان
ـ تشکيل تيم هاي کوهنوردي جهت تأمين صلابت و استواري جسم و سلامت رواني نسل جوان
ـ تنظيم برنامه جهت استفاده سربازان و درجه داران از ميدان هاي اسب سواري و تيراندازي
برنامه نهادهاي مرده
ـ برنامه ريزي در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي ـ ورزشي سالم جهت اشاعه ورزش بين جوانان
ـ همکاري با مسئولان اردوگاه هاي تربيتي در جهت فراهم ساختن امکانات اردوهاي ورزشي جوانان
ـ همکاري با سازمان هاي ذيربط در تأسيس مکان ورزشي ويژه دختران جوان در مناطق شهري و روستايي
ـ ارتباط با مراکز فرهنگي و آموزشي در جهت تأمين تدارکات ورزشي براي ورزشکاران بي بضاعت
ـ کمک به انجمن هاي ورزشي به منظور تأمين اعتبارات و هزينه هاي لازم براي ورزش همگاني
ـ همکاري تدارکاتي براي برگزاري نمايش هاي ورزشي (سيرک) در مراکز آموزشي و فرهنگي کشور
ـ همکاري با شهرداري ها در ايجاد کانون هايي براي جوانان محلات و فراهم ساختن امکانات تفريحي آن
ـ همکاري با نيروهاي انتظامي جهت اداره ورزشگاه ها در جريان برگزاري مسابقات ورزشي جوانان
ـ واگذاري مقطعي تأسيسات نهاد هاي مردمي براي ورزش و تفريحات سالم جوانان در روز هاي تعطيل
ـ همکاري با مراکز آموزشي و تربيتي در توسعه و تجهيز کانون هاي فرهنگي براي فعاليت هاي فوق برنامه
ـ کمک به تيم هاي ورزشي محلات و مناطق در تأمين تدارکات اساسي برگزاري مسابقات ورزشي
ـ کمک به جوانان داوطلب در حفظ محيط زيست و ايجاد فضاهاي سبز و دلپذير در مناطق شهري
ـ همکاري با بهداشتياران در خصوص تأمين کمک هاي اوليه بهداشتي براي جوانان ورزشکار
ـ تلاش در جهت شناسايي انواع ورزش هاي سنّتي و مردمي رايج در مناطق روستايي و عشايري کشور
ـ تأمين بخشي از هزينه هاي برگزاري مسابقات ورزشي جوانان در مناطق روستايي و عشايري کشور
ـ همکاري با سازمان تربيت بدني جهت برگزاري جشنواره هاي ورزشي در جشن ها و اعياد ملي و مذهبي
ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي ـ ورزشي در مناطق مختلف کشور متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي
ـ تشويق و قدرداني از ورزشکاران نمونه و ممتاز در مناسبت هاي فرهنگي و اجتماعي (جشن ها و اعياد)
ـ همکاري با سازمان تربيت بدني جهت احداث مکان هاي ورزشي براي جوانان ورزشکار مناطق محروم
ـ تزيين و زيباسازي جلوه هاي ظاهري کوچه هاي محلات به کمک جوانان داوطلب و ساکنان مناطق
ـ اهتمام نسبت به ورزش معلولان و جانبازان از طريق همکاري فعال با بنياد جانبازان انقلاب اسلامي
ـ همکاري با نهادهاي فرهنگي در برگزاري گردشها و اردوهاي برون شهري براي جوانان مناطق مختلف
ـ ايجاد کلبه هاي طعام در ورزشگاهها و مسيرهاي کوهپيمايي با همکاري دستگاه هاي ذيربط
ـ همکاري با سازمان زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت در تأمين تدارکات ورزشي براي جوانان بزهکار
صدا و سيما
ـ تبليغ در خصوص تعميم و اشاعه ورزش و تفريحات سالم بين نسل جوان (بسيج ورزشي)
ـ تبليغ و اشاعه فرهنگ سالم ورزشي و حاکميت اخلاق بر فعاليت هاي ورزشي و تفريحي جوانان
ـ ترغيب ورزشکاران جوان به حفظ و پاسداري از ارزش هاي اسلامي در فعاليت هاي ورزشي
ـ تبليغ در جهت دميدن روحيه تعهد، تعاون، همياري و همکاري گروهي در جوانان ورزشکار
ـ تقويت روحيه حق طلبي و ستم ستيزي جوانان ورزشکار و تشويق آنان به گذشت و فداکاري در جوانان
ـ آموزش شيوه هاي سالم سازي جسم و روان در جريان فعاليت هاي زندگي، ورزش و تفريحات
ـ تأکيد بر اجتناب جوانان از بطالت و بيکاري و تحذير آنان از سرگرمي هاي تحذيري و اعتياد
ـ ترغيب و تشويق جوانان به ايجاد سرگرمي هاي سازنده و نشاط انگيز براي گذران مفيد اوقات فراغت
ـ تخصيص برنامه براي ورزش صبحگاهي و ترغيب جوانان به آماده سازي بدن براي فعاليت روزانه
ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي اساسي در خصوص آموزش فنون و مهارت هاي ورزشي به نسل جوان
ـ تهيه گزارش مصوّر از ورزش هاي سنّتي جهت تبليغ و اشاعه ورزش هاي محلي و پهلواني کشور
ـ تشويق جوانان به ورزش هاي کوهستاني و رزمي جهت افزايش قدرت و مقاومت بدني آنان
ـ تهيه فيلم هاي کوتاه از زندگي و سيره جوانمردان و قهرمانان ورزشي (الگوسازي در ورزش)
ـ پخش مسابقات ورزشي ويژه جوانان در سطح مدارس، دانشگاه ها و محيط هاي ورزشي و تربيتي
ـ تهيه گزارش ويژه از جريان مسابقات منطقه اي و کشوري جوانان در اردوگاه هاي ورزشي و تربيتي
ـ مراعات اعتدال در تفسير مسابقات ورزشي و اجتناب از تبليغات کاذب و هيجان انگيز در ورزش
ـ پخش مستقيم مسابقات ملي و جهاني در يکي از شبکه هاي تلويزيوني و صداي جمهوري اسلامي
ـ پخش اخبار ورزشي دختران و برنامه هاي هفتگي با توجه به موازين اخلاقي و احکام شرعي
ـ پخش گزارش مصوّر جشنواره هاي فرهنگي ـ ورزشي براي سرگرمي جوانان در اوقات فراغت
ـ معرفي ورزشکاران قهرمان و نمونه مناطق مختلف کشور جهت الگوسازي ورزشي براي جوانان
ـ انعکاس اخبار و گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي ورزشي جوانان در مناطق روستايي و عشايري کشور
ـ تهيه گزارش مصوّر جهت انعکاس آخرين رويدادهاي ورزشي در برنامه هاي ويژه جوانان
ـ تهيه گلچيني از مسابقات و رويدادهاي ورزشي جهان براي سرگرمي جوانان در اوقات فراغت
ـ برگزاري ميزگردهاي ويژه جوانان جهت بررسي و تفسير رويدادهاي مهم ورزشي ايران و جهان
برنامه مطبوعات و نشريات
ـ تبليغ در خصوص اشاعه ورزش همگاني و آميختن فعاليت هاي ورزشي با آموزش هاي اخلاقي
ـ تبليغ در جهت ايجاد تعادل رواني در جوانان و جلوگيري از هدف شدن ورزش در زندگي آنان
ـ آموزش والدين و مربيان در جهت شيوه هاي تنظيم برنامه زندگي و فعاليت هاي فراغتي و تفريحي جوانان
ـ تهيه مقالات علمي در خصوص معرفي انواع رشته هاي ورزشي به جوانان مشتاق و علاقه مند
ـ ترغيب جوانان به تلاش در جهت احياي ورزش هاي محلي و سنّتي سازگار با فرهنگ اسلامي
ـ تبليغ در جهت ترغيب جوانان به فعاليت هاي ورزشي به منظور نجات از بطالت و انحرافات اجتماعي
ـ طبع و نشر مقالاتي در زمينه تقويت روحيه حق طلبي، آزادگي، گذشت و جوانمردي در جوانان
ـ تدوين اصول و ضوابط شرعي و شيوه هاي حاکميت اخلاق اسلامي بر محيط هاي ورزشي و تفريحي
ـ طرح و تبيين آثار مفيد تعاون و همکاري جمعي و آثار منفي تکروي و خود محوري در فعاليت هاي ورزشي
ـ طرح و تبيين جاذبه هاي صادق و کاذب ورزش در جهت هدايت فکري و فرهنگي نسل جوان
ـ اجتناب از بت سازي قهرمانان ورزشي و پرهيز از ايجاد هيجانات کاذب و مقطعي در تبليغات ورزشي
ـ طرح نيازها و گرايش هاي فراغتي و ورزشي جوانان به کمک بررسي ها و نظرخواهي هاي علمي از نسل جوان
ـ طرح زندگينامه و سجاياي اخلاقي جوانمردي و ورزشکاران پيشکسوت براي الگوسازي در عالم ورزش
ـ تهيه گزارش مصوّر از فعاليت هاي ورزشي جوانان در مناطق شهري، روستايي و عشايري کشور
ـ انعکاس اخبار و رويدادهاي ورزشي ايران و جهان در روزنامه ها و نشريات هفتگي و ادواري
ـ اختصاص صفحاتي از روزنامه ها و نشريات هفتگي به ورزش جوانان در مناطق روستايي و عشايري
ـ تنظيم برنامه هاي بهداشت جسمي و رواني براي آمادگي جوانان در فعاليت هاي ورزشي و تفريحي
ـ معرفي پارک ها و تفرّجگاه هاي سرسبز و طبيعت سرشار از زيبايي و طراوت ايران به جوانان
ـ تهيه خبر وگزارش مستند از آخرين دستاوردها و پيشرفت هاي ورزشي جوانان در سطح جهاني
ـ معرفي جوانان ورزشکار و نمونه براي تشويق و تجليل از مقام و منزلت آنان در جامعه ورزشي
ـ آموزش و تربيت عکاس و خبرنگار ورزشي از جوانان مشتاق و علاقه مند به ورزش در مناطق مختلف
ـ انتشار مجلات ورزشي براي جوانان جهت پوشش اخبار ورزشي آنان در سراسر کشور
ـ انتشار مجله «ورزش دختران» براي تشويق و ترغيب دختران به ورزش و تربيت بدني
ـ تهيه خبر جهت انعکاس فعاليت هاي ورزشي جانبازان و معلولان در بخشي از نشريات هفتگي
دبير خانه شوراي عالي جوانان – جوانان و تجربه زندگي در اوقات فراغت، ص 15 – 23

مطالب مشابه