شاخه گلي از گلستان امام سجاد(ع)

شاخه گلي از گلستان امام سجاد(ع)

احساس امنيت

روزي امام سجاد(ع) غلامش را صدا زد اما او جواب نداد، دوباره صدا زدو او همچنان سکوت کرد، براي بار سوم او را صدا زد و غلام جواب داد.
امام(ع) فرمود: مگر صداي مرا نشنيدي؟
غلام جواب داد: شنيدم.
امام(ع) فرمود: پس چرا جواب مرا ندادي؟
غلام گفت: چون مي دانستم که از جواب ندادنم آزاري از تو به من نمي رسد.
حضرت فرمود: حمد خدايي را که غلامم را از من در امنيت قرار داده است.

ادّعاي تشيع

مردي به امام سجاد(ع) عرض کرد: يابن رسول الله! من از شيعيان شما هستم.
حضرت فرمود: با تقوا باش و ادعايي نکن که خداوند به تو بگويد دروغ گفتي و در ادّعاي خود مرتکب معصيت شدي. شيعه ي ما کسي است که قلبش از هر ناخالصي و حيله و تزويري پاک باشد.
تو بگو من از دوستداران شما هستم.
مرد ديگري به آن حضرت عرض کرد: يابن رسول الله من از شيعيان خالص شما هستم؟ امام(ع) فرمود: اي بنده ي خدا اگر تو مثل ابراهيم خليل(ع) هستي که خداوند فرمود: و ان من شيعته لابراهيم اذجاء ربه بقلب سليم.
و از پيروان نوح ابراهيم بود که با قلبي پاک و سالم به دعوت خلق آمد. آگر قلب تو همانند ابراهيم است تو از شيعيان ما هستي و اگر قلب تو مثل قلب او از هر غل و غشي پاک نيست تو از دوستداران ما هستي.

يک فراز اخلاقي

شخصي نزد امام سجاد(ع) آمد و عرض کرد: فلان شخص در باره ي شما بدگويي کرد.
امام(ع) فرمود: بيا با هم نزد او برويم. به همراه امام(ع) حرکت کردند. وقتي به منزل او رسيدند فرمود: اگر آنچه درباره ي من گفتي حق است خداوند تعالي مرا ببخشد و اما اگر سخنان بيهوده اي گفته اي خداوند تو را ببخشايد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم، مؤلف: محمدرضا اکبري

دعاي امام سجاد(ع) در سجده

طاووس يماني گفت: شبي از کنار کعبه عبور مي کردم، ديدم امام سجاد(ع) به حجر اسماعيل وارد شد، و مشغول نماز گرديد، سپس به سجده رفت.
من با خود گفتم: اين مرد صالح از خاندان رسالت و نيکي است خوب است از فرصت استفاده کرده و گوش کنم بدانم دعاي آن حضرت در سجده چيست؟ شنيدم در سجده مي گفت:
عبيدک بفنائک، مسکينک بفنائک، فقيرک بفنائک، سائلک بفنائک
«بنده ي کوچک تو به در خانه تو آمده، بي چاره ي تو به در خانه ي تو آمده، فقير تو به در خانه تو آمده، درخواست کننده ات به درگاه تو آمده است».
طاووس مي گويد: آن را ياد گرفتم و در رفع هر اندوه و گرفتاري آن دعا را خواندم، و اندوه و گرفتاريم برطرف شد.
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم عليهم السلام، نوشته محمد محمدي اشتهاردي
منبع:نشريه قدر،شماره 21

مطالب مشابه