پيش روى مهدى ، جبرئيل و در دنباله لشكرش اسرافيل است

پيش روى مهدى ، جبرئيل و در دنباله لشكرش اسرافيل است

اختصاص از حذيفه آورده است كه رسول الله فرمود : وقتى هنگام خروج قائم شود ، منادى از آسمان ندا مى دهد : اى مردم ! وقت حكومت ستمگران به سر آمد و بهترين فرد امت محمد ، امور را به دست گرفت ، پس به مكه برويد . در اين وقت نجبايى از مصر ، ابدال از شام و زاهدان از عراق خارج مى شوند . اينها زاهدان شب و شيران روزند . گويا دل هايشان پاره هاى آهن است . بين ركن و مقام ، با مهدى ، بيعت مى كنند .

عمران بن حصين عرض كرد : اى رسول خدا ! اين مرد ( مهدى ) را برايمان توصيف بفرما ! فرمود : مردى دور از پليدى و ناپاكى و از فرزندان حسين است . دو عباى پنبه اى دارد و همنام من است . هنگام ظهور ، پرندگان در آشيانه ها و ماهى ها در دريا به وَجْد مى آيند . روزها بلند مى شود ، چشمه ها مى جوشد و زمين دو برابر ، گياه مى روياند . جبرئيل ، پيش روى مهدى و اسرافيل در دنباله لشكرش ، روانه است . زمين را از عدل و داد پُر مى كند ، چنان كه از ستم و بيداد آكنده شده بود .

منابع سنى ها رواياتى را با همين محتوا آورده اند . از جمله ابن حماد از على بن ابى طالب ( رضى الله عنه ) آورده است :

مدينه ، زادگاه مهدى است . وى جزء اهل بيت پيامبر است . همنام نبى است و به بيت المقدس هجرت مى كند . ريش انبوه دارد ، سياه چشم است . دندان هاى پيشين وى برّاق است . خالى در صورت دارد . بينى اش كشيده و پيشانى اش بلند است . بر شانه اش نشانه اى از خال پيامبر است . همراهش پرچم پيامبر است كه از پارچه مخمل سياه و مربع شكل درست شده و بر آن سنگريزه است . اين پرچم از روزى كه پيامبر وفات كرده برافراشته شده و باز نشده است ، مگر وقتى كه مهدى خروج كند . خدا با سه هزار فرشته او را يارى مى دهد كه بر رو و پشت كسانى مى زنند كه با او مخالفت كنند . خدا وى را در شكل فردى سى تا چهل ساله مى فرستد .

ابن حماد  از كعب آورده است : فرماندهان مهدى ، بهترين اشخاص هستند . ياوران و بيعت كنندگان از كوفه و يمن و ابدال شام اند . جبرئيل ، پيش رويش جبرئيل و ميكائيل دنباله لشكرش ايستاده است . ميان مردم ، محبوب است . خدا فتنه كور را خاموش مى كند تا زمين امن و امان شود ، بدان اندازه كه زن همراه پنج نفر ديگر به حج برود و همراهشان مردى نباشد و از هيچ چيز جز خدا نترسند . زمين رشد خود را نشان داده ، آسمان بركاتش را مى بارد .

تذكرة قرطبى  از پيامبر آورده است : اگر از دنيا فقط يك روز مانده باشد ، خدا آن روز را آنقدر طولانى مى كند ، تا مردى از اهل بيتم به ميان مردم بيايد . فرشتگان پيشاپيش اويند . اسلام را آشكار مى كند و مى نماياند .

مطالب مشابه