خدا كجاست؟

خدا كجاست؟

در زمان خلافت ابوبكر، روزي يكي ازدانشمندان يهودي پيش او آمد و پرسيد: تو خليفه پيامبر اسلام هستي؟
ابوبكر گفت: آري.
دانشمند: ما در تورات خوانده‌ايم كه جانشينان پيامبران، از تمام پيروان او داناتر هستند، ممكن است شما بفرمائيد كه خداوند در آسمان است يا در زمين؟
ـ : خدا در آسمان است بر عرش.
دانشمند: بنابراين، زمين ازخدا خالي است ،و خداوند در يكجا هست ،و در يكجا نيست؟
– اين حرف افراد بي دين است «آدم دين‌دار اينطور حرف نمي‌زند» دور شو، وگرنه ترا خواهم كشت.
مرد يهودي با شگفتي از جاي برخاست و در حالي كه اسلام را مسخره مي‌كرد از پيش ابوبكر بازگشت. بين راه با حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ برخورد كرد، امام به او فرمود: من فهميدم كه تو از ابوبكر چه پرسيدي و او به تو چه پاسخي داد، ولي بدان كه ما معتقديم كه خداوند مكان را بوجود آورده و بنابراين نمي‌تواند مكان داشته باشد، و برتر از آن است كه مكاني او را در خود جا دهد، ولي با اين وصف، خدا همه جا هست بدون اينكه با چيزي تماس پيدا كند، يا در كنار چيزي واقع شود، از نظر علمي، به تمام مكانها احاطه دارد، و هيچيك از موجودات از تدبير او خالي نيست.
اگر از كتاب‌هاي خودتان مطلبي را نقل كنم كه به درستي آنچه گفتم گواهي دهد، مسلمان مي‌شوي؟
دانشمند: آري.
امام: در يكي از كتابهاي مذهبي شما اين مطلب نيست كه: موسي بن عمران روزي نشسته بود كه ناگاه فرشته‌اي از طرف مشرق آمد، موسي از او پرسيد: ازكجا آمدي؟
فرشته: از پيش خدا.
فرشته ديگري از غرب آمد، موسي پرسيد تو از كجا آمدي؟
گفت: از پيش خدا.
فرشته ديگري آمد، موسي پرسيد: تو از كجا آمدي؟
پاسخ داد: از زمين هفتم و از پيش خدا.
موسي با ديدن اين منظره با شگفتي گفت: پاك و منزّه است آن خدائي كه هيچ جا از او خالي نيست، و بجائي نزديكتر از جاي ديگر نمي‌باشد.
پس از نقل اين داستان، دانشمند يهودي گفت:
گواهي مي‌دهم كه آنچه گفتي كاملاًً صحيح است، و تو به جانشيني پيامبرت سزاوارتري.
حضرت علي(ع) و ابوبكر با عالم يهودي

مطالب مشابه