فرشته مرگ

فرشته مرگ

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: در شب معراج ، خداوند مرا به آسمانها سير مي داد، در آسمان فرشته اي را ديدم كه لوحي از نور در دستش ‍ بود، و آنچنان به آن توجه داشت كه به جانب راست و چپ نگاه نمي كرد و مانند شخص غمگين ، در خود فرو رفته بود، به جبرئيل گفتم : اين فرشته كيست ؟ گفت : اين فرشته مرگ (عزرائيل ) است كه به قبض روحها اشتغال دارد گفتم : مرا نزد او ببر، تا با او سخن بگويم ، جبرئيل مرا نزدش برد، به او گفتم : اي فرشته مرگ آيا هر كسي كه مرده يا در آينده مي ميرد روح او را تو قبض ‍ كرده اي و يا قبض مي كني ؟ گفت : آري ، گفتم : خودت نزد آنها حاضر مي شوي ؟ گفت : آري خداوند همه دنيا را همچنان در تحت اختيار و تسلط من قرار داد، همچون پولي كه در دست شخصي باشد، و آن شخص ، آن پول را در دستش هرگونه كه بخواهد جابجا نمايد. هيچ خانه اي در دنيا نيست مگر اينكه در هر روز پنج بار به آن خانه سر مي زنم ، وقتي كه گريه خويشان مرده را مي شنوم به آنها مي گويم : گريه نكنيد من باز مكرر به سوي شما مي آيم تا همه شما را از اين دنيا ببرم.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه