قبرهای زيبا

قبرهای زيبا

پس از جنگ بدر، پيامبر(ص) دستور داد شهداي مسلمان را در قبر مي گذاشتند و فرمود: قبرها را در يك رديف قرار دهيد و دقت كنيد كه ظاهر قبرها خوب و زيبا باشد، يكي از مسلمانان گفت : اي رسول خدا(ص)! اگر ظاهر قبرها خوب و زيبا نباشد، تصور مي كنيد كه شهيدان را ناراحت كند؟ پيامبر(ص) در پاسخ فرمود: آنها را ناراحت نمي كند، زندگان را ناراحت و اندوهگين مي كند، زيرا مشاهده يك قبر زشت و ناموزون ، يكي از مناظر غم انگيز است . اين موضوع به صورت محكم كردن قبرها، در جريان دفن سعد بن معاذ نيز آمده : كه پيامبر(ص) جسد پاك او را در قبر گذاشت و صورت قبر را محكم و زيبا و موزون درست كرد، و فرمود: مي دانم كه بدن او به زودي پوسيده مي شود، ولي خداوند دوست دارد بنده اي را كه وقتي كاري انجام داد آنرا محكم و استوار انجام دهد.
داستانها و پندها, ج6/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه