حقيقت توبه

حقيقت توبه

جابر بن عبدالله انصاري گويد: شخصي بياباني در مدينه به مسجد پيامبر – صلي الله عليه و آله – آمد و عرض كرد: خدايا من از تو طلب آمرزش و توبه مي كنم، سپس ‍ مشغول نماز شد، پس از نماز، علي – عليه السلام – به او فرمود: سرعت زبان تنها به استغفار (طلب آمرزش از خدا) توبه دروغگويانست، خود توبه اين چنيني نياز به توبه دارد. او عرض كرد: توبه حقيقي چگونه است ؟ علي – عليه السلام – فرمود: توبه اسمي است كه داراي شش شاخه است 1- پشيماني از گناهان گذشته 2 – انجام واجبات از دست رفته (قضا) 3 – حقوق مردم را به آنها رد كردن 4 – ذوب كردن گوشت بدن در راه اطاعت، همانگونه كه در راه گناه روئيده شده بود. 5 – چشاندن رنج و سختي اطاعت به جان همانگونه كه شيريني گناه را به جان مي چشاندي 6 – گريه عوض همه خنده هائي كه كرده اي.
داستانها و پندها, ج1/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه