حسابرسي اعمال

حسابرسي اعمال

روزي علي (عليه السلام) نقل كرد كه پيامبر (صلي الله عليه وآله) فرمود: زيرك ترين و هشيارترين انسانها كسي است كه خود را به حساب بكشد و براي بعد از مرگ خود كار بكند.
مردي پرسيد: اي اميرمؤ منان ! چگونه نفس خود را به حساب بكشد؟.
امام فرمود: وقتي كه صبح كرد و سپس آن روز فرا رسيد به خويشتن بازگردد و خطاب به خود بگويد: اين نفس ! امروز روزي بود كه بر تو گذشت ، و هرگز ديگر باز نمي گردد، و خداوند از تو سوال مي كند كه اين روز را در چه راهي به پايان رساندي ، چه كاري در آن كردي ، آيا خدا را به ياد آوردي و او را ستودي ؟ آيا نيازهاي مؤ منان را برآوردي ؟ آيا رفع اندوه از مؤ مني نمودي ؟ آيا در غياب مؤ من نزد اهل ، و فرزندانش آبروي او را حفظ كردي ؟ و پس از مرگ او، آيا آبرويش را در ميان بازماندگانش نگه داشتي ؟ آيا از غيبت و بدگويي پشت سر مؤ من خودداري نمودي ؟ آيا مسلماني را ياري كردي ؟، تو در اين روز چه كردي ؟
اگر در پاسخ گفت : كارهاي نيك انجام دادم ، خدا را حمد و سپاس كن و تكبير بگو به خاطر توفيقي كه نصيب تو شده است ، و اگر گفت : امروز گناه كردم يا كوتاهي نمودم از درگاه خداوند استغفار و طلب آمرزش كن و تصميم بگير كه ديگر تكرار گناه نكني .
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه