امتحان !!

امتحان !!

به نقل ابو بصير، امام باقر (ع) فرمود:
بعد از رحلت رسول خدا (ص) جمعي از مهاجران و انصار و غير آنها به حضور علي (ع) آمده و گفتند: سوگند به خدا تو اميرمؤمنان هستي ، سوگند به خدا تو از همه مقدمتر و شايسته تر نزد پيامبر مي باشي ، دستت را بگشا تا با تو بيعت كنيم بيعت جان نثاري كه تا حد مرگ بپاي اين بيعت ايستادگي كنيم . علي (ع) به آنها فرمود: اگر راست مي گوئيد فردا با سر تراشيده نزد من بيائيد. فردا كه شد، خود علي (ع) سرش را تراشيد و بعد تنها سلمان و ابوذر و مقداد با سر تراشيده آمدند و به قول بعضي عمار و ابو سنان و شتير و ابو عمرو نيز با سر تراشيده آمدند (جمعا 7 نفر) سپس متفرق شدند، علي (ع) بار ديگر اعلام كرد، باز جز همين افراد ياد شده كسي سرش را نتراشيد چرا كه با تراشيدن سر، شناخته مي شدند و به اين ترتيب از اين آزمايش ، شرمنده بيرون آمدند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه