نظر به رخسار علي(ع)

نظر به رخسار علي(ع)

آورده اند كه رسول صلي الله عليه و آله و سلم را گفتند: يا رسول الله ! فلان كس را ديدي كه به سفر دريا شد به اندك سرمايه اي و زود باز آمد و چندان سود آورد كه همسايگان و خويشان وي بر وي حسد مي بردند؟ خواجه صلي الله عليه و آله و سلم گفت : من شما را خبر دهم از كسي كه باز آمدنش زودتر بود و غنيمتش عظيم تر؟ گفتند: بلي يا رسول الله !
گفت : بنگريد بدين مرد كه روي به شما دارد، نگاه كرديم مردي را ديديم كه مي آمد از انصار جامه اي كهنه پوشيده پيش وي باز شديم و وي را بشارت داديم . چون به حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم آمد، خواجه صلي الله عليه و آله و سلم گفت : ياران را خبر ده كه امروز چه كار كرده اي . گفت : هر روز ديناري كسب مي كردم . امروز آن كسب از من فوت شد. گفتم : بروم و عوض آن در روي علي عليه السلام نگاه كنم كه رسول صلي الله عليه و آله و سلم فرموده است كه : النظر الي وجه علي عباده يعني : نظر در روي علي عليه السلام عبادت است . برفتم و ساعتي در روي علي نگريستم . خواجه صلي الله عليه و آله و سلم گفت : تو هر روز ديناري زر كسب مي كردي ، امروز آن از تو فوت شد و تو به عوض ، در روي علي عليه السلام نگاه كردي . تو را چندان ثواب حاصل شده است كه اگر بر اهل زمين قسمت كنند، كمترين نصيبي كه يكي را رسد آن بود كه گناهش را بيامرزند و بر وي رحمت كنند.
داستان عارفان / کاظم مقدم

مطالب مشابه