گنج نهان

گنج نهان

آورده اند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که دوستی کنید با دوستان خدای و دشمنی کنید با دشمنان خدای . یکی بر خاست و گفت : یا رسول الله ! دوست خدای کیست؟ تا با وی دوستی کنیم و دشمن خدا کیست ؟ تا با وی دشمنی کنیم ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشارت کرد به جانب حضرت مرتضی علی علیه السلام و گفت : ولی هذا ولی الله و عدو هذا عدو الله دوست این مرد دوست خداست و دشمن او دشمن خداست ؛ و گفت : دوست او را دوست دار؛ اگر چه کشنده پدر و فرزندت بود، و دشمن او را دشمن بدار اگر چه پدر و فرزندات بود. و گفت : حبی و حب علی کنز من کنوز العرش و حب علی و اولاد زاد العباد الی الجنه و حب فاطمه و امها خدیجه براءه من النار . دوستی من و دوستی علی ، گنجی است از گنجهای عرش و دوستی علی و فرزندانش ، زاد بندگان است تا به بهشت و دوستی فاطمه علیهم السلام و مادرش خدیجه ، براتی است از آتش دوزخ . حق تعالی بهشت و دوزخ را از برای دوستان و دشمنان ایشان آفریده است .
داستان عارفان / کاظم مقدم

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید