توصيه پيامبر(ص)به نماز

توصيه پيامبر(ص)به نماز

انس بن مالك گويد: رسول خدا (ص) نماز صبح را با جماعت خواند و پس ‍ از نماز به جمعيت رو كرد و فرمود: اي گروه مردم ! كسي كه خورشيد بر او ناپديد شد، به ماه تمسّك كند، و هرگاه ماه ناپديد شد به ستاره زهره ، متمسك شود، و اگر ستاره زهره ناپديد شد، به ستاره فرقدان (دوستاره درخشنده اي كه نزديك قطب شمالي ديده مي شوند و در فارسي به آن دو برادر گويند) متمسك گردد. سپس فرمود: من خورشيدم ، و علي (ع) ماه است ، وستاره زهره ، حضرت زهرا(ع) است ، و دو ستاره فرقدان ، حسن وحسين (ع) مي باشند، و همچنين به كتاب خدا متمسك شويد و اين دو (قرآن و عترت) از همديگر جدا نشوند (و بهم ديگر پيوند دارند) تا آن هنگام كه در روز قيامت كنار حوض ‍ كوثر بر من وارد گردند. و در بعضي عبارات آمده آنحضرت فرموده : از خورشيد پيروي كنيد و بعد از آن از ماه و بعد از آن از فرقدان ، سپس هر يك از اين امور را به مطالب فوق تفسير فرمود.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه