جهيزيه فاطمه (ع)

جهيزيه فاطمه (ع)

وقتي پيامبر صلي اللّه عليه و آله تصميم گرفت كه فاطمه عليها السلام را به عقد علي عليه السلام در آورد به او فرمود: اي علي برخيز و زرهت را بفروش . گويد: من هم رفتم زره ام را فروختم و پول آن را دريافت كرده و بر پيامبر صلي اللّه عليه و آله وارد شدم و پول زره را به او دادم . نه پيامبر صلي اللّه عليه و آله از مقدار آن سوال كرد و نه من خبري دادم آنگاه بلال را صدا كرد و مبلغي به او داد و فرمود: برو براي فاطمه عطر خريداري كن و مبلغي به ابوبكر داد و گفت : برو براي او لباس و اثاثيه منزل خريداري نما و عمار ياسر و برخي ديگر از اصحاب را به كمك او فرستاد. آنه هم رفتند و اشياء مورد نياز را خريداري كردند. جمع آنچه براي جهيزيه زهرا عليها السلام خريدند عبارت بود از: يك عدد پيراهن ، يك رو بنده ، يك حله سياه خيبري ، يك تختخواب بافته شده از برگ و ليف خرما، دو عدد تشك كه يكي از پشم گوسفند و ديگري از ليف خرما پر شده بود، چهار بالش ، يك پرده پشمي ، يك تخته حصير، يك دستاس ، يك طشت مسي ، مشكي از پوست ، كاسه اي چوبي ، يك آفتابه ، دو كوزه سفالي ، يك سفره چرمي ، يك چادر بافت كوفه ، يك مشك آب ، مقداري عطر. اصحاب پس از خريد اشياء مذكور آنها را به محضر رسول خدا صلي اللّه عليه و آله آوردند. وقتي آنها را به او دادند حضرت آنها را زير و رو كرد و گفت : خداوند مبارك گرداند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه