به حرفم گوش بده!

به حرفم گوش بده!

نويسنده: محسن حاجي

فقط آقايان بخوانند.
تأمين و ارتقاي سلامت روان زنان،نيازمند توجه جدي به سلامت و حقوق آنان است. تأمين اين سلامتي، ابعاد متفاوتي دارد که بخشي از آن، بر عهده ي جامعه، پدر و مادر و فرزندان و بخشي ديگر، بر عهده ي مردان است که در اين ميان، نقش مردان در ارتقاي سلامت روان زنان، از اهميتي خاص و چشم گير برخوردار مي باشد. نقش مادري زن، اگر به خوبي مورد توجه قرار گيرد، او را در جايگاهي بسيار بالاتر و مؤثرتر از مرد در جامعه قرار مي دهد، به طوري که « پيامبر گرامي(ص)» مي فرمايد: « بهشت زير پاي مادران است.» اين حديث، نه تنها يادآور يک وظيفه ي اختصاصي، بلکه بياني حق شناسانه و تشکرآميز از زن، به عنوان مادر است.
اگر مردان تمايل به ارتقاي سلامت روان همسرشان و برخورداري از خانواده اي سرآمد، پايدار، مستحکم و کارآمد دارند و در صدد تربيت فرزندان شکوفا هستند و ايجاد رابطه اي صميمانه با او را در سر دارند، توجه به نکات زير، ضروري ست:
*زنان را درک کنيد: شما بايد نيازها و عواطفي از جمله شادي، ناراحتي، سر زندگي، کسالت و … را در مورد زنان درک کنيد. به ويژه اگر مورد بي مهري قرار گرفته اند، بايد موقعيت شان را درک و با آنان همدلي کنيد.
*زنان گفت و گو را دوست دارند: زن با صحبت کردن، تخليه مي شود. اگرچه به نظر شما، او در صحبت کردن افراط مي کند، اما هرگز او را از گفتن، باز نداريد.
*به حرف هاي آنان گوش دهيد: اولين نشانه ي درک شما از زن،اين است که به صحبت هايش با دقت گوش دهيد. هنگام صحبت او، با دست هاي تان بازي نکنيد،روزنامه نخوانيد، سرتان را بالا بياوريد، صميمانه نگاهش کنيد و …
*از بيان راه حل هاي کوتاه خودداري کنيد: با سرعت، چاره جويي و تدبير نکنيد. زن در مورد موضوعات مختلف، به خاطر چاره جويي شما صحبت نمي کند، بلکه فقط دوست دارد مسأله را بيان کرده باشد؛ براي نمونه وقتي مي گويد:« سرم درد مي کند»، به جاي گفتن:«برو دکتر»، اجازه دهيد به صحبت هايش ادامه دهد.
*از او بخواهيد احساساتش را بيان کند: نه تنها از گوش کردن اجتناب نکنيد، بلکه از او در آن زمينه، سؤال هم بپرسيد تا بيش تر توضيح دهد و حرف بزند.
*زن به توجه نياز دارد: به او توجه کنيد؛ به نيازهايش، لباس هايش، صورتش، فعاليت روزانه اش و … براي نمونه وقتي او کفش جديدي خريده و از شما مي پرسد:« چطوره؟» فقط به يک کلمه ي « خوبه» بسنده نکنيد. در اين مواقع، شما بايد به وجد بياييد، به دقت نگاه کنيد و بگوييد:« به پاي تو زيباست».

*به او احترام بگذاريد: احترام به زن، برايش بسيار لذت بخش است. براي نمونه همواره حق تقدم را به او دهيد و هرگز در مقابل ديگران، شخصيتش را خرد نکنيد.
*زن از اين که مورد علاقه است، لذت مي برد: زن بيش از مرد، به صميميت و توجه نياز دارد، بنابراين با او صميمي شويد و احساس دوست داشتن خود را در گفته ها و رفتارتان، نشان دهيد.
*زن به اعتبار نياز دارد: احترام و توجه شما- به ويژه در حضور ديگران- به او اعتبار مي دهد.
*به زن قوت قلب دهيد: به او بگوييد که دوستش داريد، هميشه حمايتش مي کنيد، تنهايش نمي گذاريد، حجم عمده اي از مشکلات زندگي را به دوش مي کشيد، او، کانون محبت است و خانه بدون او، روح ندارد.
*هرگز همسرتان را با ديگران مقايسه نکنيد: در حضور همسرتان، از زنان ديگر صحبت نکنيد؛ چه به صورت تعريف و چه به صورت انتقاد.
*همسر خود را با القاب زيبا و پسنديده مورد خطاب قرار دهيد.
*ابراز محبت کنيد: به شکل مستمر، محبت خود را به او ابراز نماييد و گاهي با هديه دادن به او به مناسبت هاي مختلف( سالگرد ازدواج، تولد و …)، محبت تان را عملاً تأييد کنيد.
*فداکار باشيد: در زندگي، گذشت و فداکاري را پيشه ي خود سازيد.
منبع:نشريه شادکامي، شماره 72

مطالب مشابه