معيار ارزش

معيار ارزش

روزي معاويه به امام حسن (عليه السلام) گفت : من از تو بهترم امام فرمود: چرا؟ او گفت : بخاطر اينكه مردم دور من اجتماع كرده اند.
امام فرمود: هيهات ، هيهات (چقدر اين سخن تو دور از حقيقت است) اي فرزند جگر خوار! آنان كه به دور تو جمع شده اند دو دسته اند: 1 – از روي زور و اجبار، در دور تواند
2 – از روي آزادي و اختيار، دسته اول بر اساس فرموده خداوند در قرآن معذورند. اما دسته دوم ، گنهكارند و از فرمان خدا نافرماني كرده اند. حاشا كه من به تو بگويم : من بهتر از تو هستم زيرا در تو خوبي نيست تا من خوب تر از تو باشم ، ولي بدان كه خداوند مرا از صفات پست دور ساخته و تو را از صفات نيك انساني دور است .
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه