كمك به قدر معرفت

كمك به قدر معرفت

روزي امام حسين عليه السلام در گوشه اي از مسجد پيامبر صلي اللّه عليه و آله نشسته بود. مردي عرب نزد او آمد و گفت : يابن رسول اللّه من بايد يك ديه كامل بپردازم و توان اداي آن را ندارم . نزد خودم مي روم و از كريمترين مردم درخواست مي كنم و كسي را كريمتر از اهلبيت رسول خدا صلي اللّه عليه و آله نمي شناسم . امام حسين عليه السلام فرمود: اي برادر عرب من سه سوال مي كنم اگر يكي از آنها راجواب دادي يك سوم بدهي تو را مي پردازم و اگر دو مساءله را پاسخ دادي دوثلث آن را ادا مي كنم و اگر هر سه سوال را جواب دادي تمام بدهي تو را مي پردازم . مردعرب گفت : يابن رسول اللّه آيامانند شما از مانند من (كه عربي جاهل و بي سواد هستم) سوال مي كند؟ شما كه اهل علم و شرف و بزرگي هستيد؟ امام حسين عليه السلام فرمود: بله شنيدم كه جدم رسول اللّه خدا صلي اللّه عليه و آله فرمود: (المعروف بقدر المعروفة (به اندازه معرفت احسان شود. مرد عرب گفت : هر چه مي خواهيد سوال كنيد اگر دانستم جواب مي دهي و اگر ندانستم از شما مي آموزم . و لاقوة الاباللّه امام عليه السلام پرسيد: (اي الاعمال افضل (كدام اعمال بهترند؟ جواب داد الايمان باللّه ايمان به خدا حضرت پرسيد: ( فما النجاة من المهلكة (راه نجات از مهلكه كدام است ؟ پاسخ داد: الثقة باللّه اعتماد و توكل بر خداوند.
امام عليه السلام سوال كرد: (فمايزين الرجل) (چه چيزي به مرد زينت مي بخشد؟) مرد عزب جواب داد: (علم معه حلم (توكل توام با بردباري
حضرت فرمود: اگر علم وحلم نداشت چه چيزي او را زينت مي دهد؟مرد عرب: ( فقر معه مروة (مال همراه بامروت امام عليه السلام : اگر از فقر و صبر هم بر خوردار نبود چه ؟ مرد عرب:( صاعقة تنزل من السماء و تحرفه فانه اهل لذلك) صاعقه اي از آسمان پائين آيد واو را آتش زند كه مستحق چنين عذابي است امام عليه السلام خنديد و كيسه اي را كه در آن هزار دينار زر سرخ بود به او داد و انگشتري را كه دويست درهم ارزش داشت به او بخشيد و فرمود: طلاها را به طلبكارانت بپرداز و پول انگشتر را صرف مخارج زندگي نما. مرد عرب آنها را برداشت و گفت:( اللّه اعلم حيث يجعل رسالته) يعني : خداوند بهتر مي داند که رسالتش را در کجا قرار دهد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید