يك موعظه

يك موعظه

جابر گويد: علي بن الحسين عليه السلام فرمود: نمي دانيم بااين مردم چه كنيم اگر بعضي از حقائق را كه از رسول خد اصلي اللّه عليه و آله گرفته ايم به آنها بگوئيم مي خندند و مسخره مي كنند ازطرفي طاقت سكوت نداريم كه اين حقائق را ناگفته گذاريم . ضمرة بن سعيد گفت : شما حقائق را به ما بگوئيد. امام عليه السلام فرمود: آيا مي دانيد دشمن خدا بهنگامي كه در تابوت حمل مي شود چه مي گويد؟ گفتم : خير. حضرت فرمود: او به كساني كه حملش مي كنند مي گويد: آيا شما شكايت مرا از دشمن خدا نمي شنويد كه مرا فريب داد و به اين روز سياه انداخت و نجاتم نداد، و همچنين از خانه اي كه اموالم را صرف آن كردم شكايت دارم كه ساكنين آن كساني غير از من هستند، به من رحم كنيد و اين اندازه عجله نكنيد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه