اطعام شيعيان

اطعام شيعيان

سدير يكي از شاگردان امام باقر عليه السلام بود. او مي گويد: امام باقر عليه السلام به من فرمود: اي سدير آيا روزانه يك برده آزاد مي كني ؟ عرض كردم : نه . امام عليه السلام فرمود: در هر ماه چطور؟
عرض كردم : نه . حضرت فرمود: درهر سال چطور؟ عرض كردم : نه . امام عليه السلام گفت : سبحان اللّه ، آيا دست يكي از شيعيان ما را مي گيري و به خانه ببري و به او غذا دهي تا سير شود؟ به خدا سوگند اين كار بهتر از آزاد كردن برده اي است كه از فرزندان حضرت اسماعيل باشد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه