معيارعمل

معيارعمل

مفضل بن عمر گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه موضوع اعمال مطرح شد، من گفتم : عمل من به چه اندازه كم و ضعيف است ! حضرت فرمود: عمل كم باتقوا از عمل زياد بي تقوا بهتر است . عرض كردم : چگونه عمل زياد بي تقوا مي باشد؟ فرمودند: مانند مردي كه از غذاي خود به مردم مي خوراند وبا همسايگانش مهرباني مي كند در خانه او به روي مردم باز است اما وقتي دري از حرام بر روي او گشوده گردد وارد آن مي شود، اين عمل بدون تقوا است . اما كس ديگري هست كه اين كارهاي خير را ندارد اما در حرامي بر اوگشوده شود وارد آن نمي شود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه