ثروتمندان شيعه

ثروتمندان شيعه

محمدبن عجلان گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه يكي از شيعيان او واردشد و سلام كرد. حضرت از او پرسيد: برادرانت كه از نزد آنها آمدي چگونه بودند؟ اودر پاسخ آنها را ستود و پاك و نيكو معرفي كرد.
امام عليه السلام فرمود: عيادت ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : بسيار ناچيز است . امام عليه السلام فرمود: ديدار و احوالپرسي ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : اندك است .
حضرت فرمود: دستگيري ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : شما از اخلاق و صفاتي سوال مي كنيد كه در بين مردم ما كمباب است . حضرت فرمود: پس چگونه آنها خود را شيعه مي دانند؟
قصه هاي تثروتمندان شيعه
محمدبن عجلان گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه يكي از شيعيان او واردشد و سلام كرد. حضرت از او پرسيد: برادرانت كه از نزد آنها آمدي چگونه بودند؟ اودر پاسخ آنها را ستود و پاك و نيكو معرفي كرد.
امام عليه السلام فرمود: عيادت ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : بسيار ناچيز است . امام عليه السلام فرمود: ديدار و احوالپرسي ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : اندك است .
حضرت فرمود: دستگيري ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض كردم : شما از اخلاق و صفاتي سوال مي كنيد كه در بين مردم ما كمباب است . حضرت فرمود: پس چگونه آنها خود را شيعه مي دانند؟
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه