ثروتمندان شیعه

ثروتمندان شیعه

محمدبن عجلان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که یکی از شیعیان او واردشد و سلام کرد. حضرت از او پرسید: برادرانت که از نزد آنها آمدی چگونه بودند؟ اودر پاسخ آنها را ستود و پاک و نیکو معرفی کرد.
امام علیه السلام فرمود: عیادت ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : بسیار ناچیز است . امام علیه السلام فرمود: دیدار و احوالپرسی ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : اندک است .
حضرت فرمود: دستگیری ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : شما از اخلاق و صفاتی سوال می کنید که در بین مردم ما کمباب است . حضرت فرمود: پس چگونه آنها خود را شیعه می دانند؟
قصه های تثروتمندان شیعه
محمدبن عجلان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که یکی از شیعیان او واردشد و سلام کرد. حضرت از او پرسید: برادرانت که از نزد آنها آمدی چگونه بودند؟ اودر پاسخ آنها را ستود و پاک و نیکو معرفی کرد.
امام علیه السلام فرمود: عیادت ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : بسیار ناچیز است . امام علیه السلام فرمود: دیدار و احوالپرسی ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : اندک است .
حضرت فرمود: دستگیری ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟ عرض کردم : شما از اخلاق و صفاتی سوال می کنید که در بین مردم ما کمباب است . حضرت فرمود: پس چگونه آنها خود را شیعه می دانند؟
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید