تحقق پيشگويي

تحقق پيشگويي

سعيد جعفر گفت : متوكل مرا فرمود كه ناگاه به سراي علي نقي عليه السلام رو و بنگر كه چه مي كند؟ وي را بگير. گفت : در شدم . علي نقي عليه السلام در نماز بود. چون نماز تمام كرد، گفت : يا سعيد جعفر! متوكل ترك من نمي كند تا كه پاره پاره اش كنند. به دست اشارت كرد و گفت : دور شو. ترسي عظيم از وي در دل من آمد. برون شدم . آواز فرياد شنيدم كه از سراي متوكل برآمد كه وي را كشتند.
داستان عارفان / کاظم مقدم

مطالب مشابه