مادر شيطان

مادر شيطان

يكي از جاهايي كه شيطان وارد عمل مي شود و كار خود را با جديت شروع مي كند، هنگام انفاق است . وقتي انسان تصميم مي گيرد كه از مال خودش ‍ ببخشد، شيطان با هر نقشه اي جلوي او مي ايستد و منصرفش مي نمايد. خداوند در قرآن مي فرمايد: الشيطان يعدكم الفقر
شيطان به شما وعده فقر مي دهد مي گويد: اگر مال خود را انفاق كني بدبخت مي شوي ؛ خود و فرزندانت گرسنه مي مانيد، كسي به شما كمك نمي كند؛ ممكن است در اثر گرسنگي تلف شويد: چرا مال خودت را با دست خود ضايع مي كني ؟ نقل شده : جمعي در مسجد نشسته بودند و از قحطي و خشك سالي اي كه براي مردم پيش آمده بود صحبت مي كردند و از وضع فقرا و بيچارگان كه در زحمت بودند مي گفتند، يكي از مؤمنان كه در خزانه خود مواد غذايي و گندم فراواني داشت تحت تاثير سخنان بقيه قرار گرفت . گفت : من در انبار خانه ام مقدار قابل توجهي گندم ذخيره كرده ام ، همه را در اختيار فقرا قرار مي دهم و آنها را از بدبختي و فقر نجات خواهم داد.رفقا گفتند: آري ! مگر شيطان بگذارد. گفت : شيطان هيچ غلطي نمي تواند بكند. هم اكنون مي روم و همه گندم ها را تقسيم مي كنم . از جاي خود برخاست و به طرف خانه رفت ، وقتي خواست در انبار را باز كند. همسرش جلو آمد و گفت : مي خواهي چه كني ؟ گفت : مي خواهم مقداري از اين گندم ها را به نيازمندان بدهم و از بدبختي نجاتشان دهم . زن گفت :اي مرد! مگر ديوانه شده اي ؟ خودمان احتياج پيدا مي كنيم . هر كس در اين شرايط سخت سعي مي كند گندم تهيه كند و به خانه آورده ذخيره نمايد. تو مي خواهي گندم ذخيره خودمان را به ديگران بدهي ؟ سرانجام شيطان كار خودش را كرد، زن را وسوسه نمود و زن هم مرد را، كاري كرد كه آن مرد مؤمن به مسجد آمد و پيش فقرا نشست . دوستان به او گفتند: چه شد آيا گندم ها را به فقرا دادي يا طبق روايتي كه مي فرمايد: كسي كه دست در جيبش كند تا چيزي در راه خدا دهد، هفتاد شيطان دست او را مي گيرند و مانع او مي شوند شامل حالت شد و انفاق نكردي ؟ گفت : من از هفتاد شيطان خبر ندارم ، اما مادر شيطان كار خودش را كرد و و مانع انفاق شد.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید