‌نماز رحمت الهی

‌نماز رحمت الهی

و اقیموا الصّلوه و اتوا الزّکوه و اطعیوا الرّسول لعلکم ترحمون.
و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول (خدا) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او) شوید.«نور، 56»
در آیه گذشته (در همین سوره) وعده‌ خلافت روی زمین به مؤمنان صالح داده شده بود و این دو آیه مردم را برای فراهم کردن مقدمات این حکومت بسیج می‌کند، در ضمن نفی موانع بزرگ را نیز خودش تضمین می‌نماید، در حقیقت یکی از این دو آیه در صدد بیان مقتضی است و آیه‌ دوم نفی موانع.
ـ نخست می‌گوید: (و اقیموا الصلوه ، نماز را برپا دارید) همان نمازی که رمز پیوند خلق با خالق است، و ارتباط مستمر آنها را با خدا تضمین می‌کند، و میان آنها و فحشاء و منکر حایل می‌شود.
(و اتوا الزکاه ، وزکات را ادا کنید).[1] ـ وظایف عبادتهای که برای بندگانش تشریع کرده و اگر از میان همه وظایف تنها نماز و زکات را یاد‌آوری کرد، برای این بود که این دو تکلیف در میان تکالیف راجعه به خدا و خلق به منزله رکن است.[2] نمازگزار مشمول رحمت الهی قرار می‌گیرد.

[1] . نمونه، ج 14، ص 535.
[2] . المیزان، ج 15، ص 223.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید