‌نماز رحمت الهی

‌نماز رحمت الهی

و اقيموا الصّلوة و اتوا الزّكوة و اطعيوا الرّسول لعلكم ترحمون.
و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و رسول (خدا) را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت (او) شويد.«نور، 56»
در آيه گذشته (در همين سوره) وعده‌ خلافت روي زمين به مؤمنان صالح داده شده بود و اين دو آيه مردم را براي فراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج مي‌كند، در ضمن نفي موانع بزرگ را نيز خودش تضمين مي‌نمايد، در حقيقت يكي از اين دو آيه در صدد بيان مقتضي است و آيه‌ دوم نفي موانع.
ـ نخست مي‌گويد: (و اقيموا الصلوة ، نماز را برپا داريد) همان نمازي كه رمز پيوند خلق با خالق است، و ارتباط مستمر آنها را با خدا تضمين مي‌كند، و ميان آنها و فحشاء و منكر حايل مي‌شود.
(و اتوا الزكاة ، وزكات را ادا كنيد).[1] ـ وظايف عبادتهاي كه براي بندگانش تشريع كرده و اگر از ميان همه وظايف تنها نماز و زكات را ياد‌آوري كرد، براي اين بود كه اين دو تكليف در ميان تكاليف راجعه به خدا و خلق به منزله ركن است.[2] نمازگزار مشمول رحمت الهي قرار مي‌گيرد.

[1] . نمونه، ج 14، ص 535.
[2] . الميزان، ج 15، ص 223.

مطالب مشابه