ترک نماز

ترک نماز

فلا صدّق و لا صلّی.
او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند. « قیامت ، 31»
این انسان منکر به معاد هرگز ایمان نیاورد و آیات خدا را تصدیق نکرد و برای او نماز نگزارد «فلا صدّق و لا صلّی».
منظور از جمله فلا صدّق عدم تصدیق قیامت و حساب و جزا و آیات الهی و توحید و نبوّت اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ است، ولی بعضی آن را اشاره به ترک انفاق و (صدقه) از ناحیه کافران دانسته‌اند به قرینه ذکر آن در کنار نماز.[1] صاحب المیزان می‌فرماید:
مراد به این که فرمود: نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، تصدیق دعوت حقّه‌ای است که قرآن کریم متضمن است و مراد به نماز نخواندن این است که توجّه بندگی و عبادت که همان نماز و عمود دین است به خدای تعالی نکرد.
در آیه بعد در همین سوره می‌افزاید: سپس او به سوی خانواده خود بازگشت، در حالی که متکبرانه راه می‌رفت «ثم ذهب الی اهله یتمطی».

[1] . تفسیر نمونه، ج 25، ص 315.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید