نماز زفاف

نماز زفاف

از حضرت امام باقرـ عليه السّلام ـ منقول است كه چون عروس را نزد تو بياورند بگو كه پيش كه از آن وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو ركعت نماز بخوان و بگو كه او را نيز امر كند كه دو ركعت نماز بگذارد ، پس حمد الهي بگو و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست.[1] ازحضرت صادق ـ عليه السّلام ـ منقول است: هر گاه كسي اراده ي خواستگاري نمايد، دو ركعت نماز بگذارد وحمد الهي را بگويد. [2] علي ـ عليه السّلام ـ فرمايد: چون عروسي وارد شد، داماد دو ركعت نماز گزارده، دست بر پيشاني او بكشد و بگويد: خدايا! همسرم را براي من و مرا براي او مبارك گردان، و مادام كه براي ما توافق خواسته اي زندگيمان را ميمون ومبارك قرار ده، و چنانچه كار به جدايي كشيد در مفارقت نيز خير و خوبي مقدر فرما.[3]


[1] . حلية المتقين، ص 75.
[2] . همان، ص 69.
[3] . بحار، ج 103، ص 268.

مطالب مشابه