نافله های شبانه روز

نافله های شبانه روز

انواع نمازهای مستحب
نمازهای مستحب زیادند و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- نوافل.
2- سایر نمازهای مستحب.
نافله های روزانه
1- نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، 2 رکعت.
2- نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، 8 رکعت.
3- نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، 8 رکعت.
4- نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، 4 رکعت.
5- نافله نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، 2 رکعت.[1] نافله های شب:
1- هشت رکعت نماز شب.
2- دو رکعت نماز شفع.
3- یک رکعت نماز وتر.
بنابراین تعداد نافله ها 34 رکعت، دو برابر تعداد فرایض است.
بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده است.[2]


[1] . توضیح المسائل، م 764.
[2] . توضیح المسائل، م 764.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید