حشرات، پرندگان و حیوانات

حشرات، پرندگان و حیوانات

1. نام حشره‌ای است که حجاج بن یوسف ثقفی بوسیله آن از دنیا می‌رود؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ همهمه فراریان از جنگ را تشبیه به صدای چه حیوانی می‌کند؟
3. نام پرنده‌ای است که حضرت علی ـ علیه السلام ـ به عنوان شگفتیهای آفرینش، در خطبه 155 ذکر می‌کند؟
4. نام چند پرنده در نهج‌البلاغه ذکر شده است؟
5. نام چند حیوان در نهج‌البلاغه ذکر شده است؟
6. نام چند حشره در نهج‌البلاغه ذکر شده است؟
7. یکی از زیباترین پرندگان است که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه 165 به عنوان شگفتیهای آفرینش ذکر می‌کند؟
8. نام پرنده‌ای در نهج‌البلاغه است که اگر سرکش حرف اول آن را برداریم به نام یکی از حیوانات می‌شود؟
9. نام یکی از بزرگترین موجودات دریایی که در نهج‌البلاغه ذکر شده است چیست؟
10. کوچکترین حیوانی که در نهج‌البلاغه ذکر شده است نام ببرید؟
11. بزرگترین حیوانی که در نهج‌البلاغه ذکر شده است کدام است؟
12. نام حشره‌ای است دارای حواسی نیرومند و دو دندان، که آفت زراعت برای کشاورزان می‌باشد؟
13. طاووس با نگاه به کدام یک از اعضاء بدنش به گریه می‌افتد؟
14. نام حیوانی است در نهج‌البلاغه، که اگر از دو طرف خوانده شود به یک معنا است؟
15. نام پرنده‌ای است در نهج‌البلاغه، که هنگام پرواز جوجه‌هایش به او چسبیده‌اند؟
16. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نامه‌ای را که برای سلمان فارسی نوشته‌اند دنیا را به چه حیوانی تشبیه کرده است؟
17. حضرت علی ـ علیه السلام ـ بزدلی و ترسویی اصحاب خود را در جنگ با اهل شام به چه حیوانی تشبیه می‌کند؟
18. نام پرنده‌ای که اگر دو حرف اول آن را حذف کنیم معنای«شخص» و اگر دو حرف آخر آن را حذف کنیم به معنای«ناشنوایی» است و در خطبه 128 ذکر شده است؟
19. نام پرنده‌ای است در خطبه 155 که اگر حرف اول آن را حذف کنیم به معنای«آشکار کردن» است و اگر حرف اول و دوم آن را حذف کنیم نام یکی از غذاهای خوردنی است که معمولا در ایام سوگواری پخته می‌شود، و اگر حرف دوم آن را حذف کنیم نام یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌شود و اگر حرف آخر آن را بیندازیم به معنای«پنهانی» است؟
پاسخ ها:
1. خنفساء (سوسک)
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ همهمه فراریان جنگ را به صدای «سوسمار» تشبیه کرده است.[1] 3. خفاش.[2] 4. نام هشت پرنده در نهج‌البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: کرکس، خفاش، طاووس، کلاغ، خروس، عقاب، کبوتر، شترمرغ.
5. نام سیزده حیوان در نهج‌البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: فیل، گرگ، اسب، گوسفند، شتر، سوسمار، نهنگ، افعی، کفتار، شیر، گورخر، مار، بز.
6. نام سه حشره در نهج‌البلاغه ذکر شده است که عبارتند از: خنفساء(سوسک)، ملخ، عنکبوت.
7. «طاووس» یکی از زیباترین پرندگان است که در نهج‌البلاغه ذکر شده است.
8. پرنده‌ای که اگر سرکش حرف اول آن را برداریم نام حیوانی می‌شود«کلاغ» است که «الاغ» می‌شود.
9. «نهنگ» بزرگترین موجودات دریایی است که در نهج‌البلاغه ذکر شده است.
10. «مورچه و پشه» کوچکترین حیوان در نهج‌البلاغه می‌باشند.
11. «فیل» بزرگترین حیوانی است که در نهج‌البلاغه از آن نام برده شده است.[3] 12. «ملخ» حشره‌ای است دارای حواسی نیرومند و دندان تیز، که آفت زراعت برای کشاورزان می‌باشد.[4] 13. طاووس با نگاه به«پاهایش» به گریه می‌افتد.[5] 14. حیوانی که از دو طرف خوانده شود به یک معنا است«گرگ» نام دارد.[6] 15. «خفاش» پرنده‌ای است که هنگام پرواز جوجه‌هایش به او چسبیده‌اند.[7] 16. امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ دنیا را به «مار» تشبیه می‌کند.[8] 17. کفتار و سوسمار.[9] 18. کرکس.
19. خفاش.


[1] . خطبه 123.
[2] . خطبه 155.
[3] . خطبه 165 و خطبه 185.
[4] . خطبه 185.
[5] . خطبه 165، شماره 16.
[6] . خطبه 108، شماره 16.
[7] . خطبه 155، شماره 11.
[8] . نامه 68.
[9] . خطبه 68.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید