دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

آداب خوابیدن

آداب خوابیدن

خواب مؤمن نه از بهر راحتِ نفس بود تا مايه غفلت و معصيت گشتي، لکن خواب، آسودن را بوَد تا نفس ديگر باره قوت خدمت يافتي تا خواب او عبادت گشتي؛ که هر کس که خورَد و خسبد از بهر نعمت و شهوت، خواب و خوردِ او معصيت گردد

ادامه مطلب
توبه

توبه

تعریف توبه نکته: توبه اول قدم حق جویان است و آغاز راه جویان حقیقت است. هیچ آدمی را از این چاره نیست؛ چرا که پاک بودن از گناه از اول تا به آخر، کارفریشتگان است…و معنی توبه بازگشتن است از بیراهه و باز آمدن به راه .(۱) ماهیت و لوازم توبه نکته: بدان که اصل ...

ادامه مطلب
آداب لباس پوشیدن

آداب لباس پوشیدن

نعمت لباس نکته :لباس ظاهری همانا نعمتی از جانب خداست که به وسیله آن اندام بنی آدم پوشیده می شود، و آن کرامتی است که خداوند، نسل آدم را به آن گرامی داشته و این کرامت به غیر انسان ها عطا نشده است. لباس ظاهری برای مؤمنین وسیله ای است برای انجام آنچه خداوند برانان ...

ادامه مطلب
طهارت

طهارت

انواع طهارت روایت: روایت کرده اند از امیر المؤمنین علی علیه السلام که گفت: مؤمن را به پنج طهارت حاجت است: اوّل طهارت به آب یا تیمم به خاک، دوم طهارت زبان از دروغ و غیبت، سوم طهارت دل از حسد و خیانت، چهارم طهارت شکم از حرام و شبهت، پنجم طهارت بدن از پوشش ...

ادامه مطلب
ورع

ورع

تعریف ورع (۱) نکته: ورع پرهیزیدن است از ناپسند و از افزون خواهی و دوری کردن از خاطر پریشانی به جهت دنیا. (۲) حقیقت ورع نکته: حقیقت ورع آن است که هر چه دل نپسندد، دست از آن کوتاه کند، و هر چه مشکوک است خود را از ان بازگیرد.(۳) حکایت: آورده اند که روزی ...

ادامه مطلب
اخلاص

اخلاص

بدان که نيت که باعث انجام عمل است اگر يکي بود آن را اخلاص گويند، و چون دو باشد آميخته باشد و خالص نبود. و آميخته چنان بود مثلاً که روزه دارد از بهر خداي - تعالي - و ليکن پرهيز از خوردن نيز مقصود بود براي تندرستي، يا کم خرج کردن مقصود بود نيز... .

ادامه مطلب
آداب حضور و شیوه بندگی

آداب حضور و شیوه بندگی

درک حضور خدا نکته: روایت کردند که سلمیان بن علی مر حمید طویل را گفت: مرا پندی ده. گفتا: چون به معصیتی مشغول گردی اگر گمان بری که خدای عزّ و جل نمی بیند کافر گردی، و اگر همی دانی که می بیند، در کاری بزرگ گستاخی کردی.(۱) ادب حضور حکایت: گویند حارث محاسبی چهل ...

ادامه مطلب
تواضع

تواضع

تعریف تواضع نکته: تواضع افتادگی است در برابر حق …تواضعِ حل، جل جلاله سه چیز است:فرمان وی ببری، وزیر حکم وی پژمرده باشی، و در یاد کردن وی حاضر باشی.(۱) نکته تواضع، تسلیم بودن است حکم حق را، و بر کرده او اعتراض نا آوردن، و هر چه او کند، پسند کار بودن. و درجمله ...

ادامه مطلب
شکر

شکر

اهمیت شکر نکته: شکر نعمتِ خدا بر همه واجب است به اندازه ای که خداوند دستور داده است، نه به میزان حقّی که او بر ما دارد؛ زیرا اگر آدمی سراپا شکر و سپاس شود، باز نمی تواند حق شکر یک جزء از هزاران جزء نعمت های او را به جا آورد. (۱) نکته: خدای ...

ادامه مطلب
رضا

رضا

تعریف رضا نکته: رضا، خشنود گشتن است در همه احوال به قضا و حکم خداوند تعالی. رضا آنگه حاصل شود که آدمی از حقیقت تقدیر و قضا با خبرگردد و حقیقت قضا و قدر آن وقت شناخته شود که نور توحید به مدد عنایت و هدایت در دل قرار گیرد و دل بر ان روشن ...

ادامه مطلب