دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

عشق الهی

عشق الهی

عشق آتش سوزان است ودرياي بي کران است؛ هم جان است و هم جان را جان است و قصّه بي پايان است و درد بي درمان است.

ادامه مطلب
توکل

توکل

تعریف توکل نکته: بدان که توکل حالتی است از احوال دل، و آن ثمره ایمان است به توحید و کمال لطف الهی. و معنی این حالت اعتماد دل است بر خداوند و استوار داشتن وی و آرام گرفتن وی، تا دل به روزی نبندد، و به سبب خلل شدن اسباب ظاهر، شکسته دل نشود؛ بلکه ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن(۱)

دوستی و آداب آن(۱)

لزوم دوست یابی نکته: بدان ای پسرکه تا آدمی زنده است، ناگزیر از داشتن دوستان است؛ زیرا اگر انسان بی برادر باشد، بهتر است از اینکه بی دوست باشد؛ که از حکیمی پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: بهتر است که برادر آدم هم دوست او باشد. (۱) دوستی حقیقی نکته: بدان، که دوستی ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن(۲)

دوستی و آداب آن(۲)

معیار انتخاب دوست نکته و حدیث: بدان که هر کسی رفاقت و دوستی را شایسته نبوَد، بلکه باید که هم نشینی با کسی داری که اندر وی سه خصلت بود: اول عقل؛ در صحبتی احمق هیچ فایده نباشد و در آخر به تنهایی کشد؛ که احمق آن وقت که خواهد که با تو نیکویی کند ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن (۳)

دوستی و آداب آن (۳)

مضرّات دوست بد از رفیق نامناسب و رفاقت با نفست اجتناب نما و در دانایان پاک اعتمادان در آویز که اثرِ هم نشینی عظیم است. نارِ(۱) خندان باغ را خندان کند صحبت نیکانت از نیکان کند گر توسنگ صخره مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی صحبت نیکانت ار نبود نصیب باری از ...

ادامه مطلب
دشمنی و آداب آن

دشمنی و آداب آن

حکيمي گفت: هفت گروه مردم را اگر خوار کني سزاوارند: يکي آنکه بر سفره کسان ناخوانده بنشيند. دوم آنکه از دشمن حاجت خواهد. سوم آنکه از مردم فرومايه چيزي خواهد...

ادامه مطلب
شفقت بر هم نوع

شفقت بر هم نوع

بار خلق کشیدن جمله: نغز اصل مسلمانی بر این دو سخن است: بارکشیدن از دوستان و بار نانهادن بر دوستان.(۱) نوع دوستی حکمت: ابوالقاسم حکیم گفت: رحمت کردن بر خلق خدای – عزّ و جلّ – کمترش آن بود که بد نکنی و بد نخواهی و بد نگویی. و برتر از وی آن است که ...

ادامه مطلب
نصیحت خلق

نصیحت خلق

چیستی نصیحت حکایت: مردی از ابواسحاق پرسید: نصیحت چیست؟ گفت: آن که دیگران را همان قدر دوست بداری که خود را دوست داری. تا اگر مردی را بینی با شمشیر از پس تو همی رود و چاهی بینی در پیش او و او همی نبیند، او را بگو: از آن چاه دوری کن، چنان که ...

ادامه مطلب
زکات، صدقه انفاق

زکات، صدقه انفاق

اهمیت زکات نکته: زکات، اطاعتی است که هنگامی که ثروت و توان نداری به هیچ روی گناهی در ندادن آن نیست، و خداوند زکات دهندگان را از نزدیکان خود می داند و مَثَل زکات دهندگان در میان مردم دیگر، مانند پادشاه است در میان رعیت؛ زیرا او روزی دهنده است و دیگران روزی خوار؛ و ...

ادامه مطلب
دیدار دیگران و عیادت بیماران

دیدار دیگران و عیادت بیماران

اذیت نکردن بیمار حکایت: گروهی به عیادتِ بزرگی آمدند و بر سر بالین او مدّت زیادی ماندند و بیمار رنجیده خاطر شد. هنگامی که می خواستند بروند از او خواستند که وصیتی به آنها کند. گفت: وقتی که به عیادتی مریضی می روید، زود برخیزید و با توقّف خود او را عذاب ندهید.(۱) حکایت: شخصی ...

ادامه مطلب