دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

اثربخشی رعایت آموزه های اخلاق اسلامی در کارآمدی خانواده (۲)

اثربخشی رعایت آموزه های اخلاق اسلامی در کارآمدی خانواده (۲)

نویسنده: محمد مهدی صفورایی پاریزی     محبت در خانواده از نظر اسلام، محبت بیشترین نقش را در ساماندهی جامعه ی آرمانی انسانی دارد. روایاتی که در مورد محبت از ائمه ی هدی علیه السلام وارد شده است، به روشنی اثبات می کند که جامعه ی مطلوب اسلامی، جامعه ای است که بر اساس محبت ...

ادامه مطلب
اثربخشی رعایت آموزه های اخلاق اسلامی در کارآمدی خانواده (۳)

اثربخشی رعایت آموزه های اخلاق اسلامی در کارآمدی خانواده (۳)

نویسنده: محمد مهدی صفورایی پاریزی     دلسوزی و مهربانی و کارآمدی خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود: «آن که نسبت به دیگران ترحم و رحمت نداشته باشد، مورد رحمت خدا قرار نمی گیرد»؛(۳۷) «و آن که اهل رحمت نباشد، انتظار رحمت نداشته باشد»(۳۸) مناسبات خانوادگی و اجتماعی در فضای ارتباطی ...

ادامه مطلب
بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۱)

بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۱)

نویسندگان: علی احمد پناهی احمد حسین شریفی چکیده این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری به بررسی بایسته های اخلاقی همسران و آثار آن در تحکیم خانواده می پردازد. از منظر آموزه های دینی و روان شناختی، هر یک از همسران در برابر دیگری وظایفی دارند که التزام به آنها در ایجاد فضای مثبت و ...

ادامه مطلب
بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۲)

بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۲)

نویسندگان: علی احمد پناهی احمد حسین شریفی ۲. معاشرت پسندیده و نیکو معاشرت نیکو با همسر مراتب مختلفی دارد که برخی از آنها واجب شرعی بوده، همسران موظف هستند آن را رعایت کنند. اما مراد از معاشرت نیکو در این بحث، برخوردی نیکوتر و مناسب تر از مقدار واجب است. به عبارت دیگر، مقداری که ...

ادامه مطلب
بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۳)

بایسته های اخلاقی همسران و نقش آن در تربیت فرزندان (۳)

نویسندگان: علی احمد پناهی احمد حسین شریفی     نقش التزام همسران به وظایف اخلاقی در تربیت فرزندان نهاد خانواده به مثابه ی جامعه ی کوچکی است که هر یک از اعضای آن به گونه ای بر دیگری تأثیرگذار است. به دلیل رکن بودن نقش همسران در خانواده، تأثیرگذاری مضاعف و دوچندانی بر فضای عمومی ...

ادامه مطلب
هستی شناسی (۱)

هستی شناسی (۱)

بدان اي پسر! که خداوند جهان را براي برآوردن نياز خويش نيافريده و بيهوده هم نيافريده است، بلکه آن را براساس عدل آفريده و بر مبناي حکمت: آراسته است او چون مي دانست که هستي بهتر از نيستي و افزوني بهتر از کاستي است و خوبي بهتر از زشتي است و بر آفرينش هر دو توانا و دانا بود

ادامه مطلب
هستی شناسی (۲)

هستی شناسی (۲)

  خلقت جمادات نکته: هنگامی که اثرات تابش نور این ستارگان در جوانب عناصر موجود در زمین تأثیر گذاشت و از آن نقطه فرضی در مرکز زمین، منعکس شد، از درون خاک و آب، به کمک باد و آتش، «جمادات» (۱) به وجود آمد که عبارتند از: کوه ها، سنگ های معدنی، ابر، برف، باران، ...

ادامه مطلب
هستی شناسی (۳)

هستی شناسی (۳)

  شناخت دنیا معنای دنیا نکته: هرچه دل در بند آن باشد، و بدان نظر دارد، و تو را از خدای عزوجل باز دارد، آن دنیای توست. و هرچه دل در بند آن نیست- گرچه در میان آن باشی- آن دنیا نیست؛ زیرا دنیا در عالم، بسیار است، چون کسی در بند آن نباشد، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۴)

هستی شناسی(۴)

  زشتی دنیا تمثیل: اگر به چشم ظاهر در وی نگری، خوب می نماید. (۱) و چون به چشم عقل در وی نگاه کنی به غایت زشت می نماید. مانند زنی پیر که تازگی جوانی از وی رفته است و جز پوستی بر استخوان کشیده ندارد، خود را به جامه های رنگین آراسته بود، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۵)

هستی شناسی(۵)

  ترک کامل دنیا یا برخورداری از آن؟ پرسش و پاسخ: اگر کسی گوید که بسیاری از مشایخ بوده اند که در ظاهر به جان و مال مشغول بوده اند، و به دل و جان، دوستی حضرت حق تعالی کرده اند، چگونه ایشان را مشغولی ظاهر به دنیا زیان نداشته است؟ جواب او آن است ...

ادامه مطلب